James: Otázky a odpovede 3, časť štvrtá

Cítim úľavu, keď počujem, že objasňujete dve formy dominantných modelov existencie, ktoré formujú vzájomné pôsobenie a osud ľudskej rasy – Evolučno-Spasiteľský model a Transformačno-Majstrovský model. Hovoríte, že je úlohou jednotlivca rozpoznať tieto dva dominantné modely existencie a integrovať ich za účelom navrhnutia modelu syntézy. Môžete model syntézy popísať – ako by mohol vyzerať pre ľudstvo vo všeobecnosti?

Otázka 55 – Aké zmeny môžeme očakávať predtým, než budeme pripravení na odhalenie ďalších kategórií?

Odpoveď 55 – Nie som si istý, čo ste mienili pod „kategóriami“. Predpokladám, že ste mysleli sedem disciplín Lyricusu. Podpisová vibrácia druhov určuje načasovanie tohto realizovania – hovoriac zrozumiteľne.

Otázka 56 – Cítim úľavu, keď počujem, že objasňujete dve formy dominantných modelov existencie, ktoré formujú vzájomné pôsobenie a osud ľudskej rasy – Evolučno-Spasiteľský model a Transformačno-Majstrovský model. Hovoríte, že je úlohou jednotlivca rozpoznať tieto dva dominantné modely existencie a integrovať ich za účelom navrhnutia modelu syntézy. Môžete model syntézy popísať – ako by mohol vyzerať pre ľudstvo vo všeobecnosti?

Odpoveď 56 – Model syntézy je zakotvený najprv vo vedomostiach o tom, kto ste na základnej úrovni. Toto si vyžaduje, aby ste rozumeli a postupne možno zakúsili individualizované vedomie ako vašu multiaspektovú identitu. Keď bude objavený Veľký Portál, individualizované vedomie bude vskutku prvýkrát rozpitvané a zviditeľnené. Do istej miery podobne, ako keď bolo prvý krát pitvané ľudské telo, boli pomenované jeho vnútorné orgány a bol poznaný ich účel. Toto je úsvit modelu syntézy existencie pre ľudstvo vo všeobecnosti. Jeho hlavný znak v súvislosti so zrejmosťou pre širokú verejnosť, je zmysel pre jeho legalizáciu, ktorý prináša systémy viery v nesmrteľnosť a ľudskú spolupatričnosť. Na väčšine planét podstupujúcich tento proces svitá model syntézy existencie pri objavovaní a propagácii etáp Veľkého Portálu. Má to radikálny a žiaduci vplyv na inštitucionálnu integritu – akákoľvek inštitúcia, založená na predchádzajúcich modeloch existencie, atrofuje a buď prispôsobí svoje organizačné pravidlá, alebo to sama ukončí.

Otázka 57 – Ako môže osobný rast a globálna politika nájsť spoločný jazyk, keď sú tam také obrovské rozdiely? Môžete ponúknuť nejakú radu pre niektoré z prudkých emocionálnych bitiek, ktoré tieto materiály stimulujú, niečo, čo nám pomôže udržať perspektívu? Predniesli ste to trochu neskôr po tragédii 9. 11., keď ste napísali Vibráciu Znovuuistenia. Môžete však ponúknuť nejaké ďalšie náhľady na súčasnú svetovú situáciu?

Odpoveď 57 – Aby ste udržali perspektívu medzi zdanlivým chaosom globálnej politiky a jej výsledkami, nepotrebujete nič viac, ako počúvať hudbu, ktorá rezonuje s vaším zmyslom pre krásu. Hudba je terapia mysle a ducha, ktoré zase ovplyvňujú telo. Celé fyzické telo je „uchom“ práve tak, ako celá myseľ je tiež „uchom“. Tieto dve „uši“ regulujú vo veľkej miere úrovne stresu, ktoré vplývajú na každého jednotlivca. Tiež by som pridal, že nie je nič, čo by zosúladilo globálne a osobné oblasti. Čo nastane na globálnom stupni, je časťou väčšej drámy, ktorá poskytuje jednotlivcom platformu na rozhovor a interakciu. Moderné médiá jednoducho robia tieto drámy prístupnejšie v reálnom čase, takže dvíhajú úroveň stresu, pretože v reálnom čase je obmedzený faktický kontext. Tie fakty sa vynoria v budúcnosti – niekedy merané v dňoch, niekedy v desaťročiach. Špekulácia je ohňom pre drámy, ako aj vzájomné ľudské ovplyvňovanie. Nie je nevyhnutné alebo dokonca žiaduce, aby osobná oblasť bola zosúladená s globálnou politikou. Čo sa nastane v osobnej oblasti, je nekonečne viac transformujúce než to, čo sa môže vyskytnúť v globále – obzvlášť keď sa to týka politiky.

Otázka 58 – Bude sa ďalší materiál zmieňovať o „Harmonickej Zhode“, o ktorej sa teraz hovorí? Toto sa týka špeciálneho astrologického geometrického vzoru, ktorý bude vytvorený 8. novembra 2003, o 8.12 ráno EST. Primárny znak je Veľký Sextil a je v čase celkového zatmenia mesiaca. Hrá astrológia nejakú úlohu vo filozofii alebo kozmológii Tvorcov Krídel?

Odpoveď 58 – Náuky Lyricusu nezahŕňajú astrológiu. Dôvod je jednoduchý: astrológia je subjektívna v čase a mieste a pre túto subjektivitu je nemožné zapustiť základnú pravdu, ktorá je obhájiteľná a relevantná na mnohých miestach a v rôznych časoch. Toto nenaznačuje, že nebeské telesá nemajú vplyv na ľudí. Určite majú – viacerými spôsobmi, než aké astrológia uznáva. Harmonická Zhoda – ako všetky astronomické udalosti, ktoré sa zdajú usporiadané (nenáhodné), – svedčí o tom, ako sa môže väčší rozsah vesmíru odtlačiť do vedomia druhu a jednotlivca. Vesmír je mocný katalyzátor vrodeného inštinktu, ktorý vo vedomí stúpa, ale náš druh sa znížil k uprenému pohľadu desaťstopého zážitku, nazývaného televízia, a zriedka, ak vôbec, hľadá nočnú oblohu.

Otázka 59 – Majú dátumy 12. august 2003, 12. august 1963, 12. august 1943, 12. august 1923 do nekonečna nejaký význam, týkajúci sa cestovania v čase a zemských biorytmov? Tieto dátumy sa spomínajú v sérii kníh Projekt Montauk ako významné dátumy na cestovanie v čase, napr. Filadelfský experiment.

Odpoveď 59 – Nie. BST (Blank Slate Technology – Technológia Čistej Tabule) nevyžaduje fixovanie na zemské alebo ľudské biorytmy. Pri BST alebo dokonca pri nižších formách cestovania v čase nie je funkčný vzťah portálov, priechodov alebo dimenzionálnych zoskupení. Je funkciou technológie v tomto prípade vhodne spojenej s ľudským operátorom.

Otázka 60 – Al Bielek povedal, že maľby, ktoré vidíme a kupujeme, nie sú tie pravé, „... tie pravé sú utajované“. Je to tak? Sú časti malieb zmenené, alebo sú 100 % autentické?

Odpoveď 60 – Komorové Obrazy, ako sú prezentované na webovej stránke WingMakers, sú prekladmi skutočných obrazov. Originálne diela sú umiestnené v Podporných Zónach blízko galaktického centra Mliečnej dráhy. Originálne „obrazy“ sú fotonicky oživené progresívnou technológiou, ktorá umožňuje umeniu inteligentne sa meniť, ako to diktuje hudba. Inými slovami, hudba je prostriedkom, ktorý oživí obraz. Pôvodné prostredie, v ktorom je umenie uchovávané, si vyžaduje, aby som ja ako prekladateľ vytvoril „snímok“ obrazu, ktorý najlepšie reprezentuje dynamickú podobu staticky. Tieto originálne diela nie sú „utajované“ žiadnou vládnou organizáciou, to vás ubezpečujem. Jednoducho existujú v inej dimenzii a sú viditeľné inému rozpätiu zmyslov. DVD Meditácie v časopriestore sú pokusom zachytiť niečo z vnemu, ako sú obrazy prezentované v ich prirodzenom prostredí.

Otázka 61 – Existuje špecifický spôsob, ako vysloviť mantru „ohn-haktu-samo“, alebo je to niečo, čo potrebujeme odkryť sami?

Odpoveď 61 – Tá mantra sa vyslovuje foneticky, ako je napísaná. Len by som pridal, že ako každá mantra pôsobí rytmicky s dychom (externe) a s mentálnym obrazom (interne). Mentálny obraz nie je čierna obrazovka neutrality, ako niektorí učia. Je to obraz vášho princípu ja – nech si ju zvolíte vyobraziť akokoľvek. (Očakávajte časom prepojenie tohto vyobrazenia.)

Otázka 62 – Je v Anime vplyv hierarchie? Ak áno, sú ich zámery navrhnuté na to, aby minimalizovali výpomoc SECU?

Odpoveď 62 – V Anime sú nesmierne variácie osobnosti, ako je to všeobecne vnútri Ľudstva. V Anime sú časti, ktoré si neželajú nič viac, ako sa stať nosičom duše a žiť harmonicky s humanoidmi; a sú časti, ktoré by rady nahradili humanoidný genóm a vládli jeho svetom. V tomto horizonte je odpoveď na vašu otázku kompetentné „áno“. Výpomoc funkčnosti SECU je primárnym záujmom určitých častí Anima, tak ako je súvisiace objavenie Veľkého Portálu z jednoduchého dôvodu, ktorý spája ľudstvo s širšou humanoidnou rodinou prítomnou v celom vesmíre sedem.

Otázka 63 – „V každej z časových schránok je kódovaný systém jazykov, ktoré môžu viesť jednotlivcov k ich najvnútornejšiemu vyjadreniu. Je skrytý, pretože je taký mocný. A k tejto moci privedieme len tých, ktorí sú toho hodní.“ Prečo je tu použité slovo „hodní“? Vo mne to evokuje pocity pochybnosti a nedôvery voči účelu celého mýtu Tvorcov Krídel, pretože v mojej náboženskej výchove ma učili, že „iba tí, ktorí sú toho hodní, môžu vstúpiť do kráľovstva nebeského, a len Ježišova obeť na kríži nás môže urobiť hodnými.“ Čo myslíte pod slovom hodný?

Odpoveď 63 – Byť hodný v tomto kontexte jednoducho znamená, že individualita dosiahla stav neškodnosti, kde sila vyšších jazykov nie je zneužívaná alebo používaná na osobný prospech. Emocionálne telo je zradcom vnútri ľudského nástroja, vlastní ohromné mocnosti vôle a rozhodovania, ale je tiež vrtošivé a nedisciplinované. Je to táto nestála, nezvládnuteľná kombinácia, ktorá nevedie k stelesneniu vyšších síl. Ľudské telo bolo navrhnuté na to, aby ich obsahovalo a ovládalo. Tí, ktorí sú hodní, sa naučili, ako ovládať túto časť ich ľudského nástroja.

Otázka 64 – Používa Genetická Myseľ (GM) symboliku a metaforiku, ktorá existuje vnútri knižnice Všetkého Čo Je (ATI)? Ozýva sa táto metaforika vnútri obrazov, metaforika a glyfy prinajmenšom v niektorom rozmere? Niekedy vidím glyfy na zlatom a kremžsko-bielom pozadí ako v obrazoch a mám podozrenie, že majú súvislosť, respektíve pochádzajú z ATI a GM. Použijúc analógiu, ak je Všetko Čo Je univerzálnou knižnicou, potom sa Genetická Myseľ zdá byť rada jej najčastejším a povýšeným zákazníkom z perspektívy Ľudského Nástroja a používa metaforiku univerzálnej podstaty na komunikáciu s ľudstvom v jazyku, ktorý bol ľudstvu daný počas eónov. Je táto analógia v zásade správna, respektíve vhodná? Mohli by ste objasniť na vzájomnom vzťahu, prepojení a komunikačných systémoch medzi Genetickou Mysľou a Všetkým Čo Je aj ich vlastnú metaforiku? WMM sa zdajú v skutočnosti jedinečné v prinášaní vizuálnej metaforiky ľudstvu z ATI a GM. Je toto základom?

Odpoveď 64 – Genetická Myseľ je schránka; nie je aktívnym „užívateľom“ svojich vlastných zdrojov. Je skôr podobná knižnici a jej patrónmi sú jednotlivé ľudské mysle, ktoré v rôznych stupňoch majú prístup k svojim knihám. Metaforika použitá v Komorových Obrazoch nie je špecificky inšpirovaná ani vzatá z Genetickej Mysle. Sú to všeobecné symboly, ale to kvôli univerzalite a už skôr jestvujúcemu stavu geometrie. Všetko Čo Je predstavuje knižnicu v oveľa väčšej škále než Genetická Myseľ. V princípe sú obidve podobné až na škálu. Všetko Čo Je náleží multivesmíru a vesmírnemu duchu v ňom. Zatiaľ čo Genetická Myseľ sa týka humanoidných druhov v Super Vesmíre Sedem. Metaforika Všetkého Čo Je je kodifikovaná v jazyku vyššej dimenzie, ktorý je zase, naopak, kódovaný do originálnych diel v Podporných Zónach. Sú potom znižované vo frekvencii až do materiálov, ktoré obsahuje webová stránka WingMakers a hudobné CD. Na materiáloch Tvorcov Krídel je jedinečná subtílnosť ich kódovania a spôsob, akým je do materiálov vkladané. Je to toto vkladanie do materiálov (metaforika, znaky, hudba, frekvencie, poézia, metajazyk, filozofia, kozmológia atď.) a spôsob, akým aktivujú hlbšie vnímanie Prvotného Zdroja a Navigátora Jednoty, odlišuje tieto materiály od predchádzajúcich rozložení moci. Všetko Čo Je je svojou povahou multi-fazetové (kruhy v kruhoch) a aby distribuovali túto multidimenzionálnu komplexnosť, rozloženie moci musí zahŕňať tak zvuk, ako aj svetlo inštrumentáciou slov, hudby a obrazov. Tieto prvky potom musia byť riadené, aby spustili špecifické rezonancie vnútri ľudského genómu, ktoré ležia ľadom, pretože súčasná kultúra väčšinou neaktivuje, respektíve sa nedotýka týchto receptorov ľudskej DNA.

Otázka 65 – Ako sme predtým čítali, Navigátor Jednoty je fragmentom Prvotného Zdroja so všetkými jemu vlastnými schopnosťami. Ako taký má potenciál pre všetky vedomosti podľa voľby. Prečo by mala byť nejaká potreba N.C., aby sa „vzdelával“ v komorách nefyzickej podpornej zóny a tiež bol od nej závislý? Nebolo povedané, že všetko, čo každý potrebuje, je už obsiahnuté v Ja?“ Zvrchovanosť dovoľuje, že zdroj oslobodzujúcich informácií je obsiahnutý vnútri Ja a všetko, čo je potrebné na vytvorenie nových realít, je tiež obsiahnuté vnútri Ja. Každý jednotlivec musí poznať svoje ja až k slobode od všetkých foriem vonkajšej opory.“

Odpoveď 65 – Vyjadrili ste otázku, ktorá striehne podvedome takmer v každom študentovi ezoteriky. Ak sú všetky vedomosti v ja, prečo študent požaduje inštrukciu? Kľúčovým slovom vo vašej otázke je „potenciál“. Áno, ľudský nástroj je neoddeliteľne pripojený k Prvotnému Zdroju prostredníctvom Inteligencie Zdroja. Takisto áno, toto pripojenie poskytuje prístup k nekonečným a dynamickým vedomostiam, avšak vedomé uvedenie tohto bodu prístupu alebo portálu do súladu nie je jednoduchou vecou, ani to nie je „na požiadanie“ a uváženie jednotlivca. Kontakt s Inteligenciou Zdroja je transformatívny zážitok a môže mať neželaný následok destabilizácie jednotlivca, ktorý nie je náležite pripravený na transmisiu. Redukcia vibrácie zvuku a svetla, ako aj sprístupnenie študentom je to, čo sa v prvom rade týka Lyricusu. Lyricus neodporúča nikomu stať sa závislým od ktoréhokoľvek vonkajšieho učiteľa alebo materiálu. Ak by ste to urobili, naznačujete stagnáciu a involúciu relatívne jednému potenciálnemu učeniu cesty. Materiály Tvorcov Krídel sú navrhnuté, aby katalyzovali špeciálne receptory v individualizovanom vedomí a vytvárali rezonanciu. Prostredníctvom rezonancie jednotlivec „klikne“ do svojho vlastného prebudenia – odhalenia – transformácie a prostredníctvom tohto procesu sa môže efektívnejšie odpútať od vonkajšej inštrukcie a závislosti.

Otázka 66 – „Každý jednotlivec musí poznať svoje ja, aby bol slobodný od všetkých foriem vonkajšej závislosti. Toto nenaznačuje, že by niekto nemal dôverovať iným alebo by sa nemal spolčovať vo zväzkoch priateľstva a v komunite. Je to jednoducho upozornenie, že relatívna pravda sa konštantne mení v rukách tých, ktorí túžia riadiť, aj keď ich motívy môžu byť dobrej vôle, stále je to forma riadenia. Keď hierarchia odoprie informáciu, interpretatívne centrá relatívnej pravdy sú viac v pozícii získavania a udržovania moci, než v pozícii dávkovania splnomocnenia Zdroja zhody.“

Ak v uvedenom odseku nahradíme „hierarchiu“ „Jamesom“, nemyslíte, že ste vlastne výkonnou formou riadenia (aj keď môžete byť ochotný) odopreli informácie miesto aby ste práve teraz dávkovali splnomocnenie Zdroja zhody? Teda, z času na čas vidíme, ako sa materiál „zvrtne", čo môže byť ľahko prirovnávané k zmienke náuky o hierarchii: „Relatívna pravda sa konštantne mení v rukách tých, ktorí túžia riadiť.“ Zvážili ste tiež účinky pomalého dodávania informácie v zmysle zostavenej vzájomnej závislosti medzi obecenstvom WM a vami?

Odpoveď 66 – Ako člen Lyricusu som zameraný na prekladanie obsahu Lyricusu do ľudských štandardov – oboje v zmysle materiál i technológia. Toto si vyžaduje význačné úsilie a čas. Keby som mal čas na vysvetlenie procesu prekladania, myslím, že by ste pochopili. Materiál je kódovaný a toto je prvotný rozdiel. Preklad tohto obsahu je v každom smere odlišný od preloženia španielčiny do angličtiny. Takže čas je spornou otázkou. Viac k vášmu bodu, materiály nie sú uvoľňované podľa môjho časového rozvrhu, ale podľa siete inkarnujúcich sa duší, kolektívneho vibračného podpisu druhu a podľa časového rozvrhu objavenia Veľkého Portálu. Túžba mať všetky materiály k dispozícii na preštudovanie nebude splnená 30 – 40 rokov. Toto nie je výsledok riadenia alebo manipulácie, ale je to odpoveď na plán, ktorý je dobre konštruovaný a dokázateľne účinný.

Otázka 67 – Skúšam porozumieť vzájomnému vzťahu Bytosti a Navigátora Jednoty: bolo písané, že Bytosť je fragment aspektu Ducha Prvotného Zdroja a Navigátor Jednoty je srdce vedomia bytosti, ale že celý ľudský život je tiež vnorený v Navigátorovi Jednoty. Je to ten istý Navigátor Jednoty srdca Bytosti, ktorý má simultánnu prítomnosť vo všetkých ľudských telách pod dohľadom Bytosti, alebo sú rôzni Navigátori Jednoty pre každé telo?

Odpoveď 67 – Povzbudil by som vás k čítaniu eseje na stránke WingMakers, ktorá je nazvaná Anatómia Individualizovaného Vedomia. Nepoznám link, ale keď budete hľadať na stránke, použijúc tento titul, som si istý, že to nájdete. Táto esej odpovie na vašu otázku.

Otázka 68 – Tak ako máme fyzickú matku a otca, ktorí zasiali našu fyzickú DNA, máme tiež duchovnú Matku a Otca, ktorí zasiali našu duchovnú DNA? Ak nie, ako sa duchovné DNA tvoria a získavajú? Ak je tomu tak, aké sú spôsoby kontaktovania alebo spojenia sa s touto duchovnou Matkou a Otcom? „Aké sú spôsoby“ nevyhnutne zamýšľané meditatívnymi technikami? Pomáhajú pri tomto zmyslové dátové toky?

Odpoveď 68 – DNA nie je iná než akákoľvek organická zlúčenina v tom zmysle, že je zložená zo sub-atomárnych štruktúr, ktoré sa rozširujú mimo náš trojdimenzionálny rozsah pozorovania a analýzy. Platforma alebo „skeletová“ štruktúra pre ľudskú DNA je komponovaná z archetypu Prvotného Zdroja, relatívneho k nášmu supervesmíru. Ja by som sa neodvolával na tento archetyp ako na duchovnú matku alebo otca skôr, než je pre dom vštepený plán s takýmito kvalitami. Materiály Tvorcov Krídel produkujú vibráce (svetlo a zvuk), ktoré „miešajú“ na sub-atomárnych úrovniach a sú schopné posunutia predispozícií, držaných vnútri DNA zhlukov, ktoré vládnu spirituálnej vôli – v tomto prípade vymedzeniu modelovania času do duchovnej skúsenosti – bez jednoduchej fyzickej alebo materiálnej skúsenosti.

Otázka 69 – „V duši ľudí je trvalá pamäť – obzvlášť slabšie kultúry, ktoré boli pošliapané národmi usilujúcimi sa o kolonizáciu. Tieto bolestné poníženia slabších národov sveta zanechali hlbokú ryhu na ich kolektívnej pamäti. Je životne dôležité, aby táto pamäť bola vymazaná alebo očistená, aby sa ľudstvo stalo jednotným vo svojej vláde a fundamentálnych systémoch."

„Táto udalosť môže byť riadená alebo môže nastať prostredníctvom prirodzených prostriedkov, ale je všeobecne odsúhlasené, že sa musí objaviť nejaká udalosť, ktorá podnieti ľudí sveta spojiť sa a v tomto procese očistiť pamäť všetkých národov, ale hlavne tých, s ktorými sa zaobchádzalo ako s obeťami kolonizácie." Čo presne myslíte pod „očistiť“ a „vymazať“? Vyhubiť tieto kultúry či nájsť cesty, ako vyliečiť ich kolektívnu pamäť, alebo niečo iné?

Odpoveď 69 – Očistiť v tomto kontexte znamená uvoľniť spomienku na stav obete v prospech vízie spojenia sa pre spoločnú vec a / alebo účel a spolu radšej budovať ako sa zúčastňovať v ničivých cykloch pomstychtivej sabotáže. Objavenie Veľkého Portálu je podnecujúca udalosť / proces dostatočnej dôležitosti k posunu týchto kolektívnych spomienok, aby sa uvoľnili a vytvorili nový vzor správania, čo je jediný spôsob, ako tieto zmeny môžu byť trvalé.

Otázka 70 – Aké sú vaše názory na čipové implantáty na účely identifikácie a zdôraznenia práva? Vyhli by ste sa, alebo by ste prijali taký implantát do vášho ľudského nástroja?

Odpoveď 70 – Odolával by som tomu každou troškou z mojich schopností a právnej pomoci, ale ak príde deň, kedy sa to stane zákonom a bude odo mňa požadované, aby som taký implantát akceptoval, zdráhavo by som ho prijal, pretože by to bol zákon a taký zákon by vyšiel, len ak by niekto jeho návrh ocenil. Jeden implantát by neovplyvnil nič z môjho správania, vedenia, vzťahu alebo nejakého iného vyjadrenia.

Otázka 71 – Má genetická myseľ štruktúru? Ak áno, aký je jej tvar?

Odpoveď 71 – Všetky fyzikálne štruktúry sú zložené z geometrických tvarov. Avšak Genetická Myseľ nie je fyzikálna štruktúra alebo miesto. Keď postúpite do vyššej mysle, kde sa Genetická Myseľ nachádza, geometria už nie je obmedzená v trojdimenzionálnom statickom vzore. Na vysvetlenie jej nefyzickej štruktúry nie je možné použiť trojdimenzionálny jazyk, pretože Genetická Myseľ je organická, dynamická a stále sa mení. Inými slovami, niet tam reprezentatívnej momentky“.

Otázka 72 – Je masové vedomie to isté ako genetická myseľ?

Odpoveď 72 – Nie. Masové vedomie je kolektívna podmnožina prebúdzajúcej sa mysle ľudstva v špecifickom čase. Genetická Myseľ (humanoidná verzia) je kolektívna schránka skúseností humanoidných druhov naprieč všetkými časo / priestormi.

Otázka 73 – Je to moje chápanie, že každý vesmír bol vytvorený jeden po druhom, použijúc vedomosti získané z predchádzajúcich vesmírov. Ak je to tak, potom má naša budúcnosť zahŕňať ôsmy (alebo ďalší) vesmír?

Odpoveď 73 – Je to určite možné, ale nemôžem s nejakou istotou povedať, že sa to stane alebo že je to časťou božieho plánu. Musím odpovedať neviem.

Otázka 74 – Sú v mýtoch našej kultúry odkazy na ďalších šesť vesmírov?

Odpoveď 74 – Nie. Singularita fyzického vesmíru je jedným z najprenikavejších a najvytrvalejších mýtov, ovplyvňujúcich všetky kultúry naprieč časom. Sedem vesmírov sa niekedy mätie s vnútornými dimenziami vedomia, ale tieto vnútorné dimenzie sa zhodujú s fyzikálnym vesmírom – preto každý vesmír pozostáva z vonkajších a vnútorných dimenzií, viacnásobné dimenzie sú najpotentnejšie tam, kde existuje najväčšia koncentrácia foriem života. Napríklad, napriek skutočnosti, že Jupiter je presne 10,7-krát väčší ako Zem sú vnútorné dimenzie Zeme ďaleko viac vyvinuté a multi-fazetové než tie, ktoré existujú okolo Jupitera. Koncentrácia foriem života a dostupnosť Genetickej Mysle, Inteligencie Zdroja a Bytosti Vedomia pre tieto formy života tvoria tento pretkaný, multidimenzionálny matrix svetov. Keď mnohosť alebo „svety“, „úrovne“ či „ríše“ sú zobrazované v mýte alebo dokonca v opisoch moderného dňa, odkazujú na vnútorné dimenzie a nie na sedem vesmírov fyzického Veľkého Vesmíru.

Otázka 75 – Zmieňujú sa mýty našej kultúry tiež o bytostiach z iných vesmírov alebo len z nášho vlastného? Napríklad, sú anjeli z iného vesmíru?

Odpoveď 75 – Fyzické nástroje cítiacich foriem života z ďalších šiestich vesmírov neprekračujú do nášho vesmíru, respektíve naopak. Sedem vesmírov je izolovaných vibračne (priestorovo) a geneticky (bio-štrukturálne). Toto pomáha zaistiť, aby evolučné cestičky druhu v jednom vesmíre nekolidovali alebo neboli v konflikte s iným. Umožňuje to rozmanitosť. Umožňuje to takmer nekonečné evolučné rozšírenie. Zatiaľ čo fyzický nástroj nemôže prekročiť, individualizované vedomie môže. Niektoré bytosti, ktoré „migrujú“ z jedného vesmíru do iného, sú tohto stupňa. Toto nie je analogické s procesom vzostupu. Čo sa týka vašej otázky o anjeloch, anjelské bytosti nie sú z vonkajších oblastí vesmíru číslo sedem (náš vesmír). Skutočne nie sú ani z priestoru mimo našej galaxie.koniec štvrtej, záverečnej časti...komplet Otázky a odpovede 3 nájdete tu...


V dohľadnej dobe bude zverejnený ďalší materiál:


Anatómia Individualizovaného Vedomia (už zverejnená tu)...


Zdroj: http://wingmakers.com/answersfromjames.html


© 1998-2006, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006, Strieborné Oko, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.Časť v seriáli - James - Otázky a odpovede 3
Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Wingmakers