Transponovaná nesmrteľnosť?

Každý trocha vnímavejší človek, čo sa neuspokojí s hotovými názormi a zaujíma sa o to, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam spejeme, si určite položí otázku, kto vlastne boli nezvyčajné bytosti - poloľudia-polozvieratá - na staroegyptských freskách: iba výplodom fantázie alebo...Pripisovali im nadľudskú moc, považovali ich za bohov... Niektorí bádatelia sú presvedčení, že boli výsledkom genetických experimentov. V mytológii takmer všetkých starých kultúr nachádzame zmienky o hybridoch, bytostiach, ktoré mali vlastnosti niekoľkých druhov naraz. Tieto bytosti boli vždy kruté, dravé, ale najmä inteligentné. Prefíkanosťou vynikali najmä tie, ktoré aspoň čiastočne pripomínali ľudí. Grécki kentauri, zvodné sirény, krétsky Minotaurus boli ešte donedávna pre väčšinu z nás výplodom fantázie. Ale ako ľudstvo postupuje v určitej sfére poznania, tak sa menia aj naše názory na udalosti z dávnej minulosti. Navyše, keď sa hybridné stvorenia vyskytujú v mýtoch kultúr, navzájom vzdialených tisíce kilometrov...

Kryptozoológovia (skúmajú vede neznáme druhy zvierat) pripúšťajú, že niektoré z týchto tvorov mohli byt slepou uličkou evolúcie, ktorá tak ako nik dokáže zaplniť svet tými najfantastickejšími tvormi. Veď či taký trilobit nie je fantastickým stvorením? Evolučné zákony sú prísne, preto väčšina stvorení, ktoré kedysi obývali našu planétu, už vymrela. To, čo sa paleontológom podarí dostať zo zeme, sú len zvyšky a hypotézy, ktoré vyslovujú na základe nájdených fragmentov kostí, sú teóriami len o tom, čo čas nezničil. To neznamená, že už celkom iste vieme, aké stvorenia kedysi žili a aké nie. Najmä, ak sa z času na čas bádateľom podarí nájsť čosi, čo sa nehodí k ničomu, čo poznáme. Ale aj prirodzená evolúcia má svoje hranice a hybridy, o ktorých je reč v prastarých mýtoch, tieto hranice výrazne prekračujú: prirodzeným spôsobom mohol človek s hlavou býka len ťažko vzniknúť. Genetická druhová bariéra je v tomto prípade veľmi silná. preto si niektorí bádatelia myslia, že aspoň niektoré z týchto stvorení mohli byť výsledkom komplikovaného genetického inžinierstva, realizovaného predstaviteľmi ľudskej civilizácie zo vzdialenej minulosti. Všetky starodávne zmienky o hybridoch môžu byt potvrdením tejto tézy. Klonovanie cicavcov so známym genómom je najjednoduchší zákrok genetického inžinierstva. Kryptozoológ a ufológ M. Turski usudzuje, že v minulosti dochádzalo k oveľa komplikovanejším genetickým zákrokom,k inkorporácii (včleneniu, zapojeniu) cudzích génov a vytváraniu transgénických organizmov, čiže takých, ktoré mali gény viac ako jedného druhu. Ba čo viac, manipulujúc génmi zodpovednými za proces neoténie (jav, že daktorý živočích pohlavne dospieva a rozmnožuje sa v larválnom stave), bolo možné uskutočniť revolučný rozvojový skok určitého druhu. Napríklad z opice vytvoriť humanoida alebo z hada rozumnú bytosť.

Keď sa prizrieme panteónu staroegyptských bohov, môžeme tam nájsť potvrdenie transgenického klonovania. V egyptských bohoch môžeme totiž vidieť medzidruhové spájanie. Známe sú zmienky o stvorení, nazývanom mantikora, t. j. bytosti údajne sa vyskytujúcej na Blízkom východe, ktorá pripomínala spojenie leva a človeka s veľkou hrivou okolo krku. Mantikora bola podľa Turského pravzorom egyptskej sfingy... Balzamovanie a konzervovanie mŕtvych, schopnosť, ktorú pestovali v starodávnom Egypte, môže byt reliktom prastarého poznania, súvisiaceho s genetickým inžinierstvom. Predsa stačí zachovať neporušený genetický kód DNK, aby klonovaním vznikla nová bytosť. Starí Egypťania verili, že rituál balzamovania vedie do večnosti, je spôsobom telesného znovuzrodenia. "Ak by sme predpokladali, že v dávnej minulosti ľudia dokázali aj pretransponovaf ľudské vedomie mŕtvej osoby do vyklonovaného tela," uvažuje Turski, "zabezpečili by mu tak. nesmrteľnosť v doslovnom zmysle slova...' Hypotézu o transgénických experimentoch spája M. Turski s javom UFO. Predpokladá, že mimozemšťania, ktorí navštevovali Zem, sa rozvíjali pred tisícročiami s použitím pozemského genetického materiálu. Predstaviteľ hadej evolúcie označený Turskim ako lacertoid, môže byt vzdialeným potomkom leguánov... Je možné, že vo vzdialenej minulosti vznikli z hadov evolúciou inteligentné stvorenia, dosiahli vysokú úroveň civilizácie a pred tisícročiami skolonizovali iné planéty. Turski je však presvedčený, že človek vznikol následkom prirodzenej evolúcie, potom počas rozvoja získal poznanie umožňujúce mu genetické manipulácie iných druhov, čo viedlo k vzniku vtáčích či hadích humanoidov. Toto poznanie však je dávno zabudnuté. Dnes je však už známe, že kedysi žila na Zemi civilizácia oveľa rozvinutejšia ako naša, o čom svedčia pyramídy, megalitické stavby a mnohé artefakty, ktoré archeológia zatiaľ ignoruje. Či to bolo naozaj tak alebo celkom inak, ukáže napokon čas. Pravda raz totiž musí vyjsť najavo... ,Článok je v sekcií - Veda / Nezaradené