Špičková technologie Čchi-kung

Špičková technologie Čchi-kung

V posledních letech přišla tradiční čínská medicína do módy i na Západě. Tisíciletá tradice léčitelského umění Východu však ještě zdaleka není vyčerpávajícím způsobem prozkoumána a je stále aplikována pouze v omezené míře.

Od dob dynastie Chan (206 př. n. 1. - 220 n. l.) je čchi-kung považováno v Číně za jednu ze čtyř velkých oblastí lékařství. Kořeny čchi-kungu si je možné představit jako duchovní a tělesná cvičení vycházející z taoistické a buddhistické praxe. Čchi-kung znamená doslova „práce (cvičení) s čchi". Čchi je základní pojem tradiční čínské medicíny. Označuje přírodní energii, která prostupuje ce lý vesmír i člověka. Je to termín příbuzný hinduistickému pojmu „prána" a řeckému „pneuma", které označují jak tělesnou, tak i duchovní energii. Je to životodárná ztvárňující síla, jejímž bezprostředním výrazem je dech. Dech je jakýmsi spojovacím článkem hmotné a nehmotné formy této energie.

Čchi-kung předepisuje určitá tělesná cvičení a duchovní koncentraci, které by měly vést k tomu, že člověk je s pomocí síly představivosti (ji) schopen vnímat energii čchi ve svém těle. To je předpoklad toho, aby proudění této energie organismem mohl sám řídit. Čchi může být přes určité body, zvané meridiány, vedena k nemocným místům těla nebo soustředěna do míst, jež jsou k onemocnění náchylná. Mnozí Číňané provádějí tato cvičení právě za účelem profylaxe. Pro maximální účinnost je ovšem zapotřebí realizovat cviky s co největší přesností. Podle čínských představ ovládá skutečný mistr čchi-kungu energii čchi do takové míry, že ji může cíleně navádět, akumulovat a vysílat. Pomocí vlastní čchi, kterou emituje z dlaní svých rukou, může uzdravovat nemocné osoby.

Jang Sin uvedl svou předváděnou schopností emitovat čchi v úžas celou zemi. Není tedy divu, že se brzy ocitl i v laboratořích ISME. Lu Cujing z oddělení pro chemii a biologii Pekingské univerzity provedl s Jang Sinem řadu zajímavých experimentů. V jedné sérii pokusů připravil různé chemické a biologické preparáty. Po dobu 10 až 15 minut pak mistr čchi-kungu vysílal ze svých dlaní na tyto objekty energii čchi. V obyčejné vodě došlo působe ním čchi k dramatické změně spektrální charakteristiky. Bezprostředně po „ošetření" ukázal spektrograf masivní vychýlení vlnové délky až na hodnotu 1 970 cm -1, která pak postupně klesala a po několika hodinách se ustálila na normální hladině. Fyziologický roztok soli (0,9 %) vykazuje na spektrografu za normálních okolností vychýlení o vlnové délce 246 cm -1. Poté, co byl roztok vystaven působení čchi, se bud' neukázalo vůbec žádné vychýlení, nebo bylo posunuto na hodnotu 237 cm-1.

Při „ozařování" padesátiprocentního roztoku cukru zmizelo jedno charakteristické vychýlení, zatímco jiná vychýlení se zintenzivnila. Všechny uvedené efekty ale s postupem času zeslábly a pokusné objekty se vrátily do původního stavu. Nicméně bylo mimo veškerou pochybnost prokázáno, že působením energie čchi došlo krátko době ke změně molekulární struktury roztoků. Co na těchto pokusech působí nejfantastičtějším doj mem je skutečnost, že mistr čchi-kungu Jang dokázal uvedené jevy vyvolat na velkou vzdálenost - ne z několika metrů či z vedlejší laboratoře, nýbrž z místa vzdáleného 7 až 10 kilometrů! Úspěch byl zaznamenán dokonce i na vzdálenost 2 000 kilometrů.

V ISME experimenty s Jang Sinem pokračovaly. Bylo zkoumáno, jaké další systémy lze emisí čchi ovlivnit. Jang Sinovi se kromě jiného podařilo změnit molekulární strukturu různých substancí, včetně řetězců aminokyselin (nositelů dědičné informace), a také poločas rozpadu radioaktivních izotopů. Dokázal rovněž změnit rovinu po larizace světelného paprsku vysílaného helio-neonovým laserem.

Zatímco výzkum PSI (neboli NFLT) pokračoval v tichosti, vyvolala činnost Jang Sina a dalších mistrů přímo masové hnutí. Vědci se v té době ještě vyhýbali tomu, aby fenomén čchi spojovali přímo s parapsychologií. Proto také nespadalo čchi-kung pod stranou vyhlášenou klatbu veřejné diskuze o PSI. Naopak. Ačkoli bylo čchi-kung v době kulturní revoluce zakázáno, nyní se těšilo popula ritě přímo mezi stranickými kádry; bylo v něm spatřováno duchovní dědictví země a někteří funkcionáři přispívali k jeho popularitě dokonce i tím, že osvědčené cviky veřejně předváděli!

Chu Čchiaomu, člen politbyra Komunistické strany Číny, k tomu v roce 1987 prohlásil: „Měli bychom po vzbuzovat všechny složky naší společnosti k tomu, aby studovaly vědu čchi-kungu. Jsem přesvědčen, že se jedná o vědeckou skutečnost a v žádném případě nejde o nějakou babskou pověru."

Chu Čchiaomu vyzval k tomu, aby bylo šíření čchi-kungu všestranně podporováno. To bylo v příkrém proti kladu k tomu, jakým způsobem strana ohodnotila v roce 1982 výzkum PSI. Badatelům v ISME to však pomohlo. „Somatické vědy" totiž zahrnovaly jak čchi-kung; tak i výzkum různých fenoménů NFLT. Cchian upozorňoval již během dřívějších diskuzí o paranormálních jevech na to, že podle jeho přesvědčení mají svůj původ v energii čchi. Nyní se tedy postoj úředních míst změnil natolik, že výzkum PSI se mohl „zadním vchodem" opět připojit k velkým, státem financovaným výzkumným programům. V roce 1987 byla založena Čínská společnost pro somatické vědy. Časopis C'-žan Ca-či začal opět publikovat články o NFLT, které ovšem byly vždy spojovány i s čchi-kungem. V témže roce byl Cchian Snesen zvolen do funkce předsedy Čínské společnosti pro vědu a technologii, což je poloúřední komise, která koordinuje vědecký výzkum v celé zemi. Čchian se tak dostal na vrchol moci a mohl přímo ovlivňovat směr vědeckého bádání. Tuto možnost také dokonale využíval. Především pod dojmem experimentálních výsledků dosažených Jang Sinem se za sadil o to, aby byly „somatické vědy" podporovány. V je ho očích se jednalo o „absolutní top-technologii". Jak lze ohodnotit současný stav výzkumu PSI v Číně? Je snad třeba se obávat, že Čína získala na poli vojenského využití PSI nějaký rozhodující a nebezpečný náskok? Enormní finanční prostředky, které jsou na mnoha místech v Číně do tohoto výzkumu, zčásti tajného, investo vány, by takovéto obavy mohly vzbuzovat. Existuje v tomto ohledu nějaká „čínská hrozba"?

V roce 1995 jsem měl příležitost setkat se a hovořit s Li Č' Nanem, jednou z vedoucích postav na poli oficiálně schváleného výzkumu PSI v Číně. Li C' Nan je generálním tajemníkem Čínské vědecké společnosti čchi-kungu a členem představenstva Společnosti pro výzkum čchi-kungu. Zároveň je hostujícím profesorem na Pekingské univerzitě a má dobré kontakty i s politickou špičkou. Pokud někdo ví, jak dalece úspěšný je v Číně výzkum PSI, tak je to on.

Z našeho rozhovoru vyplynulo především to, že téměř celý výzkum PSI v Číně podléhá utajení. Li mi vysvětlil, že v Číně rozlišují dva typy paranormálních schopností, typ jang a typ jin. Jangové schopností jsou získané tré ninkem a cvičeními, jako je například čchi-kung. Jínové schopnosti spadají do temné, nekontrolovatelné sféry, jsou to vrozené mediální či šamanské schopnosti. Politické ve dení země není zajedno v tom, jaký oficiální postoj by k této oblasti mělo zaujmout. Někteří požadují „hon na čarodějnice" protl temným jinovým fenoménům, jako jsou například jasnovidné schopnosti dětí. Zároveň však jsou právě osoby s mimořádným jinovým nadáním po ce lé zemi horečně hledány a začleňovány do tajných vý zkumných programů (které Li nazýval „interní"). Oficiálním veřejným stanoviskem ale zůstává skepse. V zákulisí však jsou vědci nabádáni k tomu, aby NFLT a čchi-kung dále zkoumali. Li k tomu podotýká, že nega tivní oficiální stanovisko čínského politického vedení k paranormálním jevům odpovídá negativním postojům oficiálních míst v USA a v Rusku a bylo jimi do určité míry také ovlivněno. Úmyslné podceňováni a snižováni významu PSI se zřejmě stalo součástí mezinárodních di plomatických hrátek; široká veřejnost to však má za ber nou minci.

Zajímavé je, že se v Číně touto „bezvýznamnou" ob lastí zabývá stále větší počet důležitých činitelů - Výbor pro somatické vědy měl dříve tří členy, dnes jich je už de vět. Nedávno byla také v Pekingu založena nová Čínská akademie somatických věd, kde jsou zkoumány NFLT a čchi-kung.

Přístup západních vědců k projektům a dokumentaci je nadále přísně omezen. V roce 1996 se v Číně konaly dvě významné konference. Jednak to byl 3. mezinárodní kongres o akademické výměně v oblasti lékařského čchi-kungu v Pekingu a pak ještě 6. mezinárodní symposium na stejné téma v Sanghaji. Obou akcí se zúčastnili téměř výhradně čínští vědečtí pracovníci. Jenom několik japonských badatelů zajímajících se o čchi-kung předneslo zprávu o své práci.

Západní kultura, věrna karteziánské tradici, striktně odděluje materiální a duchovní svět. Dlouhou dobu bylo vědomí chápáno jako sekundární projev, atribut mozkových aktivit. Teprve v posledních letech se tento názor mění i v řadách neurologů. Vědci začínají uznávat, že vě domí může příčinně působit na vlastní tělo. A pomalu se začíná prosazovat i přesvědčení, že vědomí může působit také na okolní materii.

Čínské myšlení nebylo zmíněným karteziánským paradigmatem nikdy zatíženo. Striktní oddělení vnitřního a vnějšího, těla a duše, není součástí čínské myšlenkové tradice. Čínské myšlení má svoji vlastní dlouhou holistickou tradicí, která je dnes doplněna západní vědeckou, empíríckou metodologií. To by mohlo být jedním z důvodů, proč je v Číně víc paranormálně nadaných lidí než v našem kulturním okruhu. Svou bohatou historickou tradicí by Čína mohla do práce hraničních vědeckých disciplín vnést „čerstvou krev".

Ukázka je z knihy: Elmar R. Gruber, "Tajné služby a parapsychologie", Dialog 2005

Zdroj: OSUD.cz

-------------------------------------------------------
Pokud někoho úvodní řádky zaujaly, ať čte dál...
-------------------------------------------------------

Waj-tan je praxe, kterou se zvyšuje cirkulace čchi v stimulací jedné oblasti těla natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systém kanalů čchi. Waj-tan v čínštině znamená elixír života alchymistů (´tin-tan). Většina spisů pochází od taoistů, proto se nazývají treninkové techniky, které podporujízdraví, sílu a dlouhý život svými taoistickými názvy. Cvičení waj-tanu je dobré dvakrát deně. Mužeme cvičit jednu formu několik let, nebo každý den jinou. Waj tan rozdělujeme na hybný a klidný. Při hybném waj tanu se určitá část těla nebo sval po určitou dobu opakovaně napíná a uvolňuje při plné pozornosti. Napětí by nemělo být příliž velké, nejlépe žádné, protože napětí zabraňuje přirozenému toku čchi v kanálech. Ti kdo cvičí čchi kung si pouze představují že svaly napínají nebo je napínají tak aby se mohly soustředit. Po několika minutách se čchi nahromadí a vznikne pocit tepla, zimy, každý pocituje něco jiného, při správné soustředění je vždy něco cítit. Jakmile nastane tento stav vysokého potenciálu, nahromadila se energi, ale také krev. Když se svaly uvolní energie se rozteče do míst s menším potenciálem čchi. podle akupunktury je čchi spojeno s vnitřními orgány, takže je-li tok čchi správný, orgány fungují také správně. Při hybných cvičeních se mysl koncentru na dýchání a současně ve svých představách přivádí čchi do místní oblasti. Kanálový system toku čchi je silně spjat s mozkem, proto můžeme čchi ovládat myšlenkami. Je důležité být při cvičení klidný!!! Svaly by neměli nikdy být silně napjaté!!! Mysl by měla být soustředěná na dýchání tantchienem a na tok čchi. Tyto cviky mají ale i svojí nevýhodo, svaly značně zesílí, nadměrné zesílení vás zpomalí a zúží kanály. Proto by se toto cvičení mělo opakovat, jinak se svaly obalí tukem a čchi bude stagnovat.

Ta-mo byl knížetem jednoho malého kmenu v jižní Indii. Bódhidharma nebo Sardili byl také oslovován. Mnohými Ta-mo je pokládán za bódhisattvu, člověka který se vzdal nirvány, aby pomohl jiným (spasil je). Narodil se kolem roku 483 (pouze odhad). Indie byla v této době kolébkou budhismu a v Číně byl o budhismus velký zájem, proto mnozí čínští kněží putovali do Indie za budhismem, ale i z Indie do Číny, většinou na přímé pozvání císaře, putovali kněží učit budhismus. Ta-mo do Číny okolo r. 527 (dynastie Liang). Jeho první kroky vedly do chrámu v provincii Kanton, guvernér této provincie doporučil cisaři Ta-moovu cestu budhismu, ta se ale císaře nezamlouvala. Ta-mo tedy odcestoval do provincie Che-nan. usadil se ve zdejším klášteře shao-lin. Zde také strávil zbytek života. Když Ta-mo poprvé spatřil mnihy byl zděšen jejich stavem, neobratní, pomalí a bez síly. Stáhle se do ústraní a po 9 let meditoval. V té době napsal dvě knihy, jen jedna se ale dochovala a to I-ťin-ťing (kniha o rozvoji svalstva). V chrámu šao-lin i zemřel, v 57 letech.

Jiní se bouří, já jsem nepohnutý

svíráni jsou žádostivostí, já jsem nepohnutý.

Naslouchej moudrosti mudrců, já jsem nepohnutý.

Ubírám se jen svou vlastní cestou.

Básník Lu Jou: Ta-moova filosofie


Mniši chrámu šao-lin praktikují tyto cvičení už více než 1400let. Napomáhá jim to ke zdraví a k vinikající kondici. Soubor cviků není nijak nároční a brzy se dostavují první účinky. Cvičením se zlepšuje tok Čchi, ale jelikož je toto cvičení ve waj-tanu, mohlu by dojít k rozptylu energie, je dobré po ukončení chvíli meditovat.

Cvičit by se nemělo, pokud člověk není dostatečně najezený, pak se nemůže soustředit. A ani s plným žaludkem, počkejte proto alespoň půl hodiny než půjdete cvičit. Necvičte když máte v těle alkohol, když se nemůžete soustředit nebo když vás něco ruší. Pro cvičení by jste si měli najít nějaké přijemné místo, stůjte tváří k východu (není pravidlem). Rozkročte nohy max. na šíři ramen, to jest nej. vzdálenost pro uvolnění spodní části těla. Nejlépe je cvičit v přírodě, protože potřebujete čistý vzduch. Nejsem z velkého města, tak nevím jak bych to dělal třeba v Praze, hlavně ten čistý vzduch. Špička jazyka se dotýká z lehka horního patra, ne zubů a ani ne moc vzadu. Když se v ústech vytvoří sliny, měla by se spolknout, aby nevyschl krk. Plně se soustřeďujte na dýchání do břicha. Mysl by se měla soustředit na oblast kterou právě cvičíme. Dychání je nejdůležitější, pokud nedýcháme správně, je to prostě bez účinku!

Ta-moův waj-tan

Ta-moův waj-tan se skládá z dvanácti forem (cviků). Každá forma by se měla opakovat tak 50x, ale pro začínající postačí polovina. Sám bych vám to dobře nepopsal, tak použiji slova někoho kdo to dobře popsal.

Forma 1

Držte ruce podél těla s dlaněmi otevřenými a směřujícími dolů, a s konečky prstů ukazujícími dopředu. Lokty mějte ohnuté ( z vlastní zkušenosti vím, že stačí málo). Při výdechu si představte, že tlačíte dlaně dolů, a při vdechu, že je uvolňujete. Čchi se tvoří v oblasti zápěstí. Dlaň a zápěstí by měli být po dvaceti opakování teplé.

Forma 2

Aniž pohybujete pažemi, zatněte pěsti s dlaněmi směřujícími dolů a s palci nataženými směrem k tělu. Představte si že při výdechu stahujete pěsti a palce tlačíte dozadu. Při vdechu relaxujte. Zápěstí zůstanou ohnutá dozadu, aby se v nich udržela energie, která byla při formě vytvořena.
Forma 3

Zase bez pohybu paží otočte pěsti tak, aby dlaně směřovaly proti sobě, a položte palce na prsty jako v normální pěsti. Představte si při výdechu že stahujete pěsti, a při vdechu, že relaxujete. Svaly nervy paží jsou stimulovány a nahromadí se v nich energie.

Forma 4

Natáhněte paže přímo před tělo, s dlaněmi stále ještě směřujícími proti sobě. Se zatnutými pěsti si představte při výdechu, že je stahujete, a při vdechu, že relaxujete. to vytvoří energii v ramenou a v hrudníku.
Forma 5

Natáhněte paže přímo nahoru, s dlaněmi proti sobě a s rukama zatnutými v pěst. Představte si při výdechu stahování a při vdechu relaxování. To vytvoří energii v ramenou, šíji a bocích.Forma 6

Spusťte paže tak, aby nadloktí byla souběžná se zemí, lokty ohnuté a pěsti u uší, s dlaněmi dopředu. Představte si při výdechům že pěsti stahujete, a při vdechu, že je relaxujete, Tato forma vytvoří energii v bocích, hrudníku a nadloktí.


Forma 7

Natáhněte paže přímo do stran s dlaněmi dopředu. Představte si při výdechu, že pěsti stahujete a při vdechu relaxujte. Energie se nahromadí ramenou, zádech a hrudníku.
Forma 8

Natáhněte paže přímo před tělem s dlaněmi proti sobě, ale s mírně ohnutými lokty, tak, aby paže tvořily oblouk. Představte si při výdechu, že stahujete pěsti a nasměrujte nahromaděnou energii pažemi do pěstí. Při vdechu relaxujte.


Forma 9

Přitáhněte pěsti k tělu, ohněte lokty. Pěsti jsou těsně před obličejem s dlaněmi dopředu. Při výdechu pěsti stahujte, při vdechu relaxujte. Tato forma je podobná formě 6, ale pěsti jsou blíž u obličeje, jsou namáhány jiné svaly. Zvýší se tím průtok energie pažemi.

Forma 10

Zvedněte předloktí do svislé polohy (I_o_I) . Pěsti jsou obráceny dopředu, nadloktí do stran a souběžné se zemí. Představte si při výdechu že pěsti stahujete, při vdechu relaxujte. Tato forma vede k cirkulaci energie, která byla vytvořena v oblasti ramen.

Forma 11

S ohnutými lokty spusťte pěsti, až budou před dolní části břicha, s dlaněmi dolů. Představte si při výdechu, že pěsti stahujete a necháte energii cirkulovat v pažích, a při vdechu, že relaxujete. To je první forma návratu k normálu.Forma 12

Zvedněte paže přímo před tělem, dlaně otevřené a obrácené nahoru. Představte si při výdechu zvedání a při vdechu relaxování. To je druhá forma návratu k normálu.
Po cvičení se uvolněte, dýchejte pravidelně a vnímejte jak energie roztéká k normálnímu stavu.


Zdroj: http://www.kungfu.estranky.cz/

Foto: Waj-tanČlánok je v sekcií - Veda / Nezaradené