Gotika a astronómia

Porovnajte tvary a plány katedrál, pravoslávnych, byzantských ale aj islamských sakrálnych budov (priečelia, veže s ich krížmi na guľových podstavcoch, vstupné časti chrámov, vežičky, zvonice) z Remeša, Chártres, Nerli, Vladimíra, Sofijský chrám v Kyjeve, Etschmiadyn z Arménska-4 té storočie, kostol svetej Kataríny z B. Štiavnice (v Európe hlavne gotické stavby)... s dráhou planéty X (Nibiru) podľa koberca z môjho bytu, so vzormi z kobercov z Hereke-Anatólia v Turecku, z Tabrízu...

Portál s krížom (Oortov mrak) je na koberci umiestnený nad obrázkom s tromi portálmi. Tvar tohoto vyobrazenia je identický s tvarmi veží s krížmi a guľami pod nimi (podstavce pre kríže) používanými v Európe, hlavne od krížových výprav (od 12. storočia) na vrcholoch kostolov.
Portál, kde Planéta X saje horúcu plazmu zo Slnka korešponduje s tvarmi, proporciami, rozložením veží, okien pri ortodoxných chrámoch.
Planéta X (Nibiru), keď je ešte príliš ďaleko má červenú farbu (večné svetlo pri oltári), bližšie ku Slnku svieti ako hviezda (lustre rozložené po dĺžke hlavných lodí katedrál). X spôsobuje chvenie, zemetrasenia na cxelej Zemi pri priblížení k Slnku (zvuky a vibrácie ako pri zvonení zvonov na kostolných, katedrálnych vežiach). Finálne prichádza potopa na Zemi (fontána pred katedrálou...). Keď sa postavíme pred otvorené dvere hlavného vchodu katedrály tak môžeme vidieť zmienené skutočnosti aj s ich časovou a priestorovou následnosťou.

Portály, kde dráhy X sú graficky pospájané (počas celého precesného cyklu, za približne 26000 rokov) a rosetové okná z katedrál.

Križiaci si so sebou späť do Európy priviedli aj arménskych staviteľov, ktorí ako prví zvládli práve v spomínanej oblasti na tú dobu veľmi odvážne gotické staviteľské techniky. Východná časť Turecka, jeho hraničná oblasť so Sýriou, Irakom je (nazvime to širší región pod Araratom) oblasť najstarších mestských, dedinských osídlení datovaných 8 tisíc a viac rokov dozadu. Práve tu sa ponachodili aj veľmi staré tkané textílie.

Pôdorysné plány najväčších známych katedrál, ale aj štruktúry gotických okien sú proporčne, tvarovo zhodné s dráhou planéty X. Vedomosti, podklady z ktorých čerpali architekti, stavitelia zmienených stavieb sú teda zrejme dedičstvom po našich pradávnych predkoch, sú zviazané s astronómiou, cyklami, dráhou planéty X, potopou (alebo v priaznivejších prípadoch obrovskými povodňami), ktoré X spôsobuje v pravidelných v (1600 a viacnásobne ...ročných) časových odstupoch, so zemetraseniami, sopečnou činnosťou a inými javmi s tým súvisiacimi.

Kostolná veža má nás symbolicky upozorniť po vzhliadnutí na oblohu, (kde vďaka svojej výške sa akoby nachádza) na to, čo bolo a čo pravdepodobne nastane. Keď ľudia uvidia planétu X (Nibiru bude žiariť, podľa Sumerov vypadá v určitej časti svojej dráhy ako kríž), pod ňou bude zdanlivo na oblohe Slnko a postupne X prejde po oblohe po dráhe pripomínajúcu obrysy veže. Za čias Noeho tomu bolo asi obdobne. Dnes by sa mohli ľudia poučiť z histórie, čomu sa ale pravdepodobne nestane...

Apokalypsa sv. Jána je dostatočne dôsledným varovaním a pripomenutím.... stačí sa len pozornejšie začítať...

Po intenzívnom výskume biblických textov ale aj historických dokumentov (egyptských, čínskych, sumerských, anatólskych...) som dospel k zaujímavým záverom (na základe fyzikálnych výpočtov, úvah, riešenia egyptských, čínskych astronomických máp...), pričom spoločný prvok všetkých textov je záhadná planéta, ktorá spôsobuje kataklyzmy opisované, predpovedané..., opakujúce sa s určitou periodicitou...Kedže ľudstvo je zodpovedné nielen za svoj ďalší osud ale aj za osud celej rastlinnej a živočíšnej ríše musí sa správať tak, aby nespôsobilo zdevastovanie prírody, nezačalo používať zdroje energií, ktoré môžu zamoriť Zem, zmeniť jej dráhu tak, že po určitej dobe pri priblížení Planéty X, táto spôsobí ťažšie ujmy, alebo aj zničí Zem (ďalšia potopa, alebo zničenie ohňom- plazmou vysatou planétou X, jej magnetickým poľom, zemetraseniami...). Potom sa skutočne naplnia predpovede. Ľudstvo ale by sa preto malo snažiť o poučenie sa z osudov zaniknutých civilizácii. Tieto zanechali za sebou dokumenty, artefakty, ktoré hovoria o tom čo sa stalo a prečo a nabádajú ľudstvo k tomu aby sa poučilo. Príbehy o Noem, Exodus, Jóbova kniha, Zjavenie sv. Jána určite neboli zaznamenané len pre zaujímavosť, ale aby varovali ďalšie generácie pred tým, čo ich môže postihnúť.

Po spracovaní výpočtov, sumarizácii faktov a po náležitých výpočtoch, úvahách sa mi podarilo vytvoriť ucelený obraz o doposiaľ neobjasnených tajomstvách vpísaných do Biblických textov, Denderského zverokruhu, Narmerovej palety, do astronomickej Senmutovej mapy z obdobia starého Egypta, čínskej astronomickej pohrebnej zástavy... Vykrištalizovala sa jasná spojitosť týchto artefaktov s globálnymi potopami a kataklyzmami, ktroré postihli našu planétu v pravidelných časových intervaloch už mnohokrát. Uvádzam mnoho doposiaľ neznámych skutočností. Názorne s množstvom ilustrácií, fotografií sú vysvetlené aj princípy a funkcie stavebných komplexov v Gíze a na Malte, ktoré doposiaľ neboli úspešne objasnené. Po ďalších náležitých úpravách som spracoval materály do knihy (v prílohe-približne 22000 slov, čo predstavuje približne 80 strán textu a 40 strán obrázkov). V poslednom roku mi vyšla aj séria rozsiahlejších článkov s danou tématikou v českom týždeníku Astro (4 dvojstránkové) článok vo WM magazíne, v kanadskom Farshores v Malta Today..., čo propaguje spolu s mojimi webovskými stránkami pripravovanú knihu.

© RNDr. Pavel Smutný

senmut@atlas.sk

p.smutny@stonline.sk

Zdroj: http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic/Článok je v sekcií - Veda / Vesmír