Navždy zabudnutý génius

Navždy zabudnutý génius

Miloval holuby a čašníci v hoteli Waldorf-Astoria, kde roky býval, mu nosievali 18 servítok: toľko potreboval na vyleštenie vidličky a noža. Rátal všetko: hmotnosť príbora či polievky v tanieri. Jeho objavy však ďaleko predchádzali dobu... Mnohé jeho koncepcie sa stali zrozumiteľné až v druhej polovici 20. storočia!

Po smrti Nicolu Teslu FBI dôkladne pre­hľadala jeho hotelovú izbu, kde žil, a odniesla, čo sa dalo. Čo však spôso­bilo, že ho odsúdili na zabudnutie? Zvlášt­ne experimenty, ktoré Tesla robil v Colorade Springs, sme už spomínali. Ale až pokus­mi vo VVardenclyffe si vyslúžil meno čaro­dejník. Nečudo, veď jeho vízie boli strhujú­ce. Napríklad vybudovanie siete elektrární umiestnených blízko vodopádov na Niagare a ich prepojenie sieťou gigantických vy­sielačov. Tieto vysielače (prvý stál vo Wadenclyffe) by vysielali energiu na ľubovoľ­né miesto vo svete. Káble a sieť vysokého napätia by boli zbytočné (mnohé ukazuje na to, že kontroverzný projekt HAARP, reali­zovaný v súčasnosti americkou armádou na Aljaške, čerpá z objavov Teslu. Zjedno­dušene: HAARP umožňuje koncentráciu obrovského množstva energie na malej ploche, čiže vychádza z idey Teslu). V roku 1931 Tesla predstavil motor poháňa­ný energiou magnetického poľa Zeme.

Jeho auto sa pohybovalo rýchlosťou 90 míľ za hodinu (vtom čase rýchlosť nedosiah­nuteľná pre spaľovací motor): vynálezca strávil v aute týždeň. Keď sa ho novinári spýtali, odkiaľ pochádza sila, ktorú využíva, odpovedal, že, samozrejme, z okolitého éteru...

Tesla však dobre vedel, že energia zadarmo je poslednou vecou, ktorú by si bohaté koncerny a jednotlivci priali. Tí chceli na elektrine zarobiť. Nečudo, že ho nik nepodporil.

Tesla začal produkovať aj cievky určené na elektroterapiu, ale VVardenclyffe, jeho čaro­dejný zámok, sa mu nepodarilo zachrániť. Odvtedy Tesla často opakoval: „Súčasnosť je ich. Budúcnosť, pre ktorú v skutočnosti naozaj pracujem, patrí mne." Dňa 8. januára 1943 Teslu našli v hotelovej izbe mŕtveho. Príčinu smrti sa dodnes nepodarilo zistiť. FBI akciu v hoteli vysvetli­la tým, že išlo o to, aby sa Teslove vynálezy nedostali do nepovolaných rúk. Zrekvírované veci sa dostali do Juhoslávie a Títo vraj dal Rusom možnosť oboznámiť sa s nimi. O veľa rokov neskôr Rusi využili získané informácie na výskum kontroly mysle pou­žitím elektromagnetických vín. Hoci v učebniciach sa o Teslovi hovorí ako o vynálezcovi striedavého prúdu a iných „drobností" (patentoval vyše 1200 vynále­zov) vyše 60 percent Teslových pokusov zahaľuje mlčanie. Čo môže byť jeho príči­nou? Mnohé ukazuje na to, že keby Teslovou ambíciou nebola energia zadarmo pre každého, prešiel by do histórie vedy ako významná osobnosť. Napriek tomu je záha­dou, prečo encyklopédie a učebnice mlčia o jeho pionierskych úspechoch? Čo sa stalo, že toľké jeho objavy si prisvojili iní? Je nezanedbateľné, že Tešia sa neraz preja­voval ako šialenec. Preto mnohé jeho pro­jekty nebrali vážne...

Je známe, že Tesla pracoval na torpéde ria­denom rádiom. Takýchto projektov mal v pláne viac. V jednom z rozhovorov povedal: „To nie je sen. Je možné skonštruovať bezprevodové zariadenia, ktoré spôsobia zánik ľubovoľného miesta na Zemi." Je isté, že Tesla pracoval na tzv. lúčoch smrti, čiže zbraniach využívajúcich laserové a molekulárne lúče. Jeho záujmom bola aj zbraň na báze infrazvuku. Predvídal mož­nosť konštrukcie elektromagnetických bômb, ktoré by ničili elektrické zariadenia nepriateľa (boli použité v Afganistane). Teslu FBI ustavične sledovala. Možnože objavil čosi, čo prekračovalo chápanie jeho súčasníkov. Mnohí bádatelia sú presvedče­ní, že neelektromagnetické vlny, Teslom nazvané skalárne, sú jedným z takýchto objavov. Ich výnimočnosť spočíva v tom, že majú štyri rozmery, teda dodatočný činiteľ, ktorým je čas. Skalárne vlny môžu pôsobiť na čas alebo priestor, alebo na obe veličiny naraz. Pravdepodobne pôsobia aj na vedo­mie. Sú ideálnym nosičom informácií, pre­tože ich energia sa vzdialenosťou od vysie­lača nezmenšuje a bariéra rýchlosti svetla nie je pre ne prekážkou. Práve tieto vlny by mohli vysvetliť existenciu rôznych paranormáIných javov, ktoré nemožno vysvetliť v rámci platných vedeckých poznatkov. Tešia však vedel, že pre vedecký svet je toto poznanie neprijateľné. Čo vlastne dnes zostalo po jednom z naj­väčších vedcov našich čias? Na jeho počesť nazvali jednotku magnetickej indukcie tešia. Od päťdesiatych rokov funguje v Belehrade Teslovo múzeum. Po Teslovi a jeho pokusoch však zostalo predovšetkým tajomstvo. Vládne všeobecné presvedčenie, že sa robí všetko, aby Nicola Tešia zostal veľkou neznámou. Komu na tom záleží 60 rokov po smrti vynálezcu? Čo také objavil, že ho odsúdili na zabudnutie? To si môžeme len domýšľať.Článok je v sekcií - Veda / Osobnosti