« Úvod do štúdia hermetizmu 10Smaragdová doska 4 : Zrodenie Vesmíru »

Nazca a Starý zákon

Nazkanské línie v Peru. Odvtedy, čo ich oficiálne objavil Američan Paul Kosok v roku 1941, boli o ich zmysle a účele vytvorené nespočetné teórie. Počnúc predimenzovaným kozmickým kalendárom cez gigantické "skladacie meradlá", ktorými sa údajne merali pásy tkanín, až po obrovské športovisko a zariadenie pracovnej terapie sa nevynechal takmer nijaký pokus o vysvetlenie. Žiadna z teórií však nenarazila na také vášnivé odmietnutie ako „pristávacie dráhy" Ericha von Dänikena. Naozaj sa však natoľko mýlil?

Starý zákon hovorí o vrchoch premenených na cesty, istý egyptský boh odrezávai vrcholce kopcov, a... V Peru sa nachádza výsledok! Je to všetko iba náhoda? Sotva. Skôr sa zdá, že ústne podania rôznych národov boli omnoho "medzinárodnejšie", ako sa dosiaľ predpokladalo. Táto blízkosť medzi nazkanskou, para-caskou a chavínskou kultúrou, ktoré prichádzajú do úvahy pre Peru (celkové trvanie od r. 1700 pred Kr. do r. 600 po Kr.), a židovským kultúrnym okruhom, blízkosť preklenujúca svetadiely, sa ukazuje v starozákonnej knihe proroka Izaiáša. Izaiáš žil okolo r. 750 pred Kr., aj keď sa nasledujúci citát pripisuje prorokovi rovnakého mena, totiž takzvanému "Deutero-Izaiášovi", ktorý žil o dvesto rokov neskôr: "Toto hovorí Pán: Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia." (Iz. 49, 11) Dodávame odlišný, no nemenej zaujímavý luteránsky variant: "Tak hovorí Hospodin: A všetky svoje vrchy zmením na cesty a moje hradské budú vysoké."

Nikto nevidel v tejto vete zo Starého zákona niečo iné ako čisto náboženskú výpoveď, miestne ohraničenú na Izrael. Spomínané "cesty" a "chodníky" boli vždy interpretované symbolicky, ak určité "zdolanie duchovných prekážok". Dňa 26. novembra 1996 a znova 1. mája 1997 však Erich von Däniken v rámci produkcie ABC Mimozemšťania - vrátia sa? prvý raz ukázal nové, vzrušujúce obrázky z Nazky a jej okolia.

Popri známych, dávno zabudnutých tratiach a sieti línií pripomínajúcich pristávacie a štartovacie dráhy bolo vidieť letecké snímky vrchu ležiaceho južne od Nazky v pohorí Palpa, ktorého končiare boli po celej dĺžke, takmer dva a pol kilometra, zarovnané, ba skutočne odrezané. Na rovnej ploche, ktorá takto vznikla, bola založená ešte vždy zreteľne viditeľná "dráha", dlhá takmer dva a pol kilometra.

Vrchy, ktoré boli premenené na cesty (splanírované), a cesty vedúce vo výšinách: súvislosť medzi literárnym údajom v Starom zákone a jeho prenesenie do reality v južnom Peru nemôžu byť jasnejšie! Ako je však takéto prenesenie vôbec možné? ohromujúcu odpoveď nájdeme v tzv. staroegyptskom Kráľovskom mýte "Sutech ... Si odrezal vrcholec kopca."

Z ďalekej krajiny, od končín nebies

Diskusiu o tom, že staroegyptský boh Sutech mohol toto podujatie uskutočniť pomocou "šamiru" (diamantovým rezacom) známeho zo židovských tradícií, prinášam v inom príspevku v tejto knihe (Abúsír—mystérium zabudnutej techniky). Pri pohľade na presne "odrezaný" vrch v pohorí Palpy sa natíska podozrenie, že aj v Peru bol použitý "božský nástroj" podobný "šamiru". Egypt - Izrael - Peru?

Nič nehovorí proti daným súvislostiam medzi zdanlivo rozličnými kultúrnymi okruhmi. Naopak, fakty dokladajú, že tí istí "bohovia" môžu byť prítomní na vzdialených miestach. A keď si predstavíme Ezechielov opis a model chrámu, ako ho rekonštruoval Hans Herbert Beier, ukáže sa istá architektonická príbuznosť s juhoamerickými sakrálnymi stavbami. Prinajmenšom hypotetická výmena medzi prednoázijským a americkým priestorom teda mohla existovať.

Naznačujú to aj rôzne miesta v textoch Starého zákona. Napríklad ohromujúca Izaiášova otázka: "Kto sú to, čo letia sťa oblaky, ako holuby ku svojim holubincom?" (Iz. 60, 8) Dianie na letisku sa sotva dá opísať lepšie! Izaiáš predsa uvádza údaj o pôvode týchto bytostí: "Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies." (Iz. 13, 5). Ďaleká krajina: Peru v Južnej Amerike? Končiny nebies: Vesmír? „Bohovia" potrebovali pre svoje lety nad Zemou dopravné prostriedky, ktorým národy dávali všakovaké názvy a spájali ich s rôznymi asociáciami.

Izaiáš napríklad píše: „Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta!" (Iz. 19, 1) Nazca nesporne mohla byť jedným z mnohých miest, kde "bohovia zostúpili na zem. Línie dlhé až 25 km sú tu vyškriabané do zeme - väčšina z nich istotne ako dôsledok kargo kultu, no jedna ci dve možno predsa len boli pôvodne pristávacou dráhou, to prezentoval Erich von Däniken na umelo"vyhladenom" vrcholci hory. Zjavne tu „bohovia" sami vytvorili vyspelou technickou bázu svojich základní na Zemi. Tento predpoklad v nijakom prípade nie je výmysel, ukazuje nasledujúca pôsobivá pasáž zo Starého zákona: "Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou." (Iz. 40, 3-4)

Nazca — letisko bohov mimo prevádzky, ktoré už tisícročia čaká na to, aby sa na ňom "znovu spustila prevádzka"? Zostáva teda otázka: Naozaj sa jedného dňa vrátia?

Autor ďakuje Erdoganovi Ercivanovi za upozornenia na rozličné miesta starozákonného textu.


Autor článku - Thomas Alfred
Publikoval - Axis
Časť v seriáli - Nazca
Článok je v sekcií - Z našej knižnice / Úryvky
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený