Na Zemi sa občas dejú nezvyčajné veci

Túto nezvyčajnú príhodu zažili v roku 2001 manželia Sybilla a Gerhard z Rakúska uprostred leta. Príbeh porozprávali dvom vedcom, ktorí sa zaoberajú nezvyčajnými, mimoriadnymi javmi.
Manželia prechádzali krásnou krajinnou scenériou smerom na Feldkirchen, nádherným úsekom prírody vedúcim k Alpám. Obaja poznali tieto miesta ako vlastnú dlaň. Zrazu v určitej vzdialenosti zbadali v strede cesty červené svetlo. Viditeľnosť v to neskoré slnečné popoludnie bola dobrá. Červená guľa, ktorá sa pohybovala pred ich očami ako iné vozidlo, rezala zákruty presne tak ako auto s manželmi. Pohľad do spätného zrkadla ukázal, že podobná svetelná guľa, ibaže biela, je aj za nimi. Na ceste nebolo nijaké iné auto, čo v takom dobrom počasí a v tomto úseku bolo nezvyčajné. Sybilla a Gerhard boli nesvoji: sami na pustej ceste, eskortovaní červeným a bielym svetlom...

Nič zvláštne sa však nestalo, kým sa neocitli pred svojím domom v Portschachu. Vtedy zistili, že prišli z nesprávnej strany. Vždy prichádzali z východnej strany, od Klagenfurtu, tentoraz však prišli cestou z Villachu. Gerhard pripustil, že v skutočnosti neprešli úsek, ktorý poznajú. Okrem toho cesta trvala o hodinu dlhšie ako zvyčajne. Keďže Gerhard je vysoký vládny úradník, človek pevne stojaci na zemi, navyše je veľmi pedantný, rozhodol sa, že nasledujúci deň si všetko preverí. Päťkrát prešiel známu trasu, ale zakaždým mu to trvalo tak dlho ako zvyčajne. Okrem to-
ho celé okolie vtedy vyzeralo celkom inak.
Sybilla s Gerhardom skontrolovali spomínanú trasu aj spoločne a všetko vyzeralo ako zvyčajne, ale cestu, ktorou išli 25. júla, nenašli.
Gerhard preštudoval všetky dostupné mapy, hovoril aj s miestnym turistickým poradcom. Počas tajomnej cesty za starým dreveným mostom videli okrem iného aj malebný horský potok; vedľa stál vodný mlyn. Nikto z domácich také miesto nepoznal!
Sybilla a Gerhard boli prekvapení, ale aj zaskočení. Dostali strach. Ako realisticky zmýšľajúci intelektuáli museli konštatovať, že všetko je veľmi absurdné...

Skok v čase?
Podobné zážitky, počas ktorých sa ľudia ocitnú v nereálnom prostredí, sa objavujú v súvislosti so stretnutiami s UFO tretieho a štvrtého stupňa. Vedci, ktorí sa zaoberajú stretnutiami s cudzou civilizáciou, hovoria o tzv. činiteli OZ. Ide o prenos do virtuálnej reality, čo sa môže prejavovať nezvyčajným tichom, cestou, ktorá neexistuje, neprítomnosťou ľudí, narušením vnímania plynutia času atď.
To však neznamená, že Sybilla a Gerhard sa stretli s UFO, ale mohli urobiť skok v čase a priestore, alebo sa na-
krátko ocitnúť v paralelnom priestore... Isté však je, že boh v zmenenom stave vedomia a spomínaný zážitok museli sprevádzať ďalšie, ktoré si však neuvedomovali.
Frosarová a Bindorf z Nemecka, vedci, ktorí sa podobnými javmi zaoberajú a ktorí zaznamenali aj zážitok rakúskeho páru, sa zakrátko dozvedeli o podobnej udalosti, ktorú však sprevádzali trochu iné okolnosti. Stalo sa to v roku 2002, keď sa Alina a Daniel z Varšavy rozhodli pre menší okruh okolo mesta. Keď prišli domov, bol skorý večer a zdalo sa im, že prišli do Varšavy z nesprávnej strany. Aj im
cesta trvala dlhšie ako zvyčajne, čo si ""** uvedomili až neskôr. Počas cesty ich sprevádzalo akési zvláštne svetlo. Tak, ako rakúsky pár, aj poľskí manželia viackrát prešli trasu, ktorou išli v predchádzajúci deň. Vtedy minuli benzínovú stanicu. Tá tam však tentoraz nebola. Celý úsek, ktorý prešli, sa nezhodoval s automapou.
Daniel pracuje ako inžinier vo veľkej fabrike, Alina je vedúca oddelenia na istom ministerstve. Sú to pokojní, vyrovnaní ľudia. Vďaka tomu, že sa so svojím zážitkom zdôverili známym novinárom, vedci z Nemecka mohli prísť prípad preskúmať a získať informácie o záhadnej udalosti. Na spoluprácu prizvali aj
známeho prútikára, ktorému sa už neraz pomocou špeciálnej virgule podarilo objaviť stopy pristátia UFO. Pridali sa aj dvaja urológovia. V takejto zostave prešli opäť celú trasu. Po určitom čase virguľa začala ukazovať na ľavú stranu cesty a priviedla ich na malú lesnú cestu. Po krátkom pochode sa dostali na poľanu, kde urobili rôzne merania. Zbežná obhliadka neukázala nič. Sklamaní sa chceli vrátiť, ale prútikár tvrdil, že je to správne miesto, aj keď netvrdil, že tam pristálo materiálne UFO. To, čo našiel, boli víriace energetické štruktúry takej subtílnej povahy, že ich bežná meracia aparatúra nedokázala odhaliť. To bola výzva pre bádateľku Frosarovú, ktorá
preskúmala poľanu bioanténou a zachytila energetický a geomantický vzorec, ktorý zakreslila na kus papiera. Aj prútikár nakreslil vlastnú verziu toho, čo našiel. Keď obe kresby porovnali, boli zaskočení: obe sa navlas zhodovali...

Sfalšovaná skutočnosť
Nemôžeme sa teraz zaoberať technickými a inými podrobnosťami, stručne len toľko: bádatelia konštatovali, že pravdepodobne bol v hre energetický vír, ktorý svietil. Mohol však takýto vír zmeniť ich vedomie natoľko, že svedkovia si spomínali na sfalšovanú skutočnosť? Spomínaní vedci - Frosarova a Bludorf v knihe
Vemetzte Intettigenz napísali, že existujú vedecké dôkazy svedčiace o tom, že takéto energetické štruktúry v atmosfére skutočne svietia, môžu vykonávať pohyby podobné ako UFO a vysielať nezvyčajne dlhé elektromagnetické vlny, ktoré môžu meniť štruktúru vín ľudského mozgu. Občas takéto štruktúry naberajú tvary podobné UFO a možno ich zachytiť pomocou radaru. Veľmi často ich možno pozorovať najmä v Altajskom pohorí, ale objavili sa aj v západnej Európe. Keďže na hraniciach medzi Čínou a Ruskom tieto javy často zalamovali pozorovacie stanice, vedci sa rozhodli preskúmať ich. Matematik prof. Ďatlov a jeho kolega z Akadémie vied v Novosibírsku A. N. Dmitrijev všetko dôkladne preskúmali a dospeli k celkom novej, pionierskej verzii: vákuovým doménam (o tomto jave sme už písali). Vo vnútri takejto domény gravitácia a elektrina sa môžu navzájom meniť, čo vyznieva ako utópia, ale fyzikálne je to možné.

UFO či vákuové domény?
Čo s tým má spoločné UFO? Predovšetkým to, že teória vákuových domén môže objasniť veľa pozorovaní UFO (sami urológovia priznávajú, že registrujú priveľa UFO na to, aby všetko boli kozmické lode). Stopercentne zistiť, či ide o vákuovú doménu, alebo UFO, nie je možné, pretože kozmická loď musí použiť časopriestorový tunel ako kanál, s čím jav vákuových domén bezprostredne súvisí. Otázka však znie: boli Sybilla a Gerhard počas svojej cesty eskortovaní vákuový-
mi doménami rôznej frekvencie? Ak áno, prečo? Išli Alina a Daniel za vákuovou doménou?

Mosty v čase a priestore
V prvom prípade nebolo možné veci dôkladne preskúmať. V druhom prípade boli výsledky sľubné: Daniel sa rozhodol podrobiť hypnóze. Hypnotické sedenie s Alinou a Danielom ukázalo, že skutočne boli v kontakte s cudzou inteligenciou... Ako sme už uviedli, prútikár našiel v ich prípade len subtílny energetický kanál a zvyškové stopy vákuovej domény. Frosarová a Bludorf, ktorí celý prípad skúmali, tvrdia, že v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami časopriestorové tunely a vákuové domény sú nielen potenciálnymi premosteniami pre medzihviezdne cesty, ale možno ich využiť aj inak - na transport, spojenie a pod. Môžu byť premostením v čase a priestore pre hyperkomunikáciu. Vákuová doména emituje také elektromagnetické frekvencie, ako mozog človeka. Preto môže vyvolávať zmenené stavy vedomia a spôsobovať prienik do virtuálnych svetov, v ktorých sú možné stretnutia či komunikácia s cudzou inteligenciou. Zážitky, ku ktorým dochádza počas zmeneného stavu vedomia, sa môžu zároveň v normálnom stave vedomia objaviť ako náhradné spomienky. To vytvára napríklad ilúziu jazdy ulicou, ktorá v takej forme v skutočnosti neexistuje.
Obaja nemeckí vedci hovoria aj o tom, že mnohé pozorovania UFO tretieho a štvrtého stupňa možno objasniť ako mnohorozmerné virtuálne zážitky. Vtedy dochádza k celkom reálnej komunikácii (hyperkomunikácii) s mimozemskou inteligenciou. Na to nie je potrebná materiálna prítomnosť cudzích. K stretnutiu dochádza vo virtuálnom priestore a obe strany procesu sa kontaktujú vo virtuálnej telesnej forme. Tieto fakty nevylučujú možnosť fyzického objavenia sa mimozemských hostí...

Konajú ekonomicky
Ako predpokladajú spomínaní vedci, mimozemské inteligencie nepoužívajú vždy kozmické lode, ktoré spotrebujú veľa energie a vyžadujú si nevyhnutné skúsenosti v prekračovaní tunelov. Ani my necestujeme do Ameriky, ak môžeme potrebné informácie získať po telefóne či faxom...
Nové vedecké poznanie o hyperkomunikácii a vákuových doménach nemá nahradiť staršie záznamy o mimozemských návštevách na našej planéte. Môže však priniesť objektívnejšiu diskusiu v kruhu ufológov.Článok je v sekcií - UFO a Mimozemšťania / Nezaradené