Najväčší objav v dejinách

Nedávno sme uverejnili článok o objavení časovej kapsuly Tvorcov krídel, bytostí, ktoré cestujú časom. Časovú kapsulu skladajúcu sa z 23 komôr objavila v kaňone Chaco v Novom Mexiku skupina odborníkov, medzi ktorými bol aj doktor Anderson. Ten poskytol novinárke Anne rozhovor a vzápätí zmizol. Rozhovor sa ocitol na internetovej stránke Tvorcov krídel. Ide však iba o dve časti z celkovo šiestich rozhovorov, ktoré boli avizované. Dnes vám prinášame pokračovanie aspoň útržkov tohto neuveriteľného príbehu...

Doktor Anderson sa stal ,,hovorcom" Tvorcov krídel, ako samých seba títo cestovatelia v čase nazvali. Andersonovi sa totiž ako prvému podarilo rozlúštiť kód a prečítať optický disk, ktorý supertajná skupina vedcov našla v Ancient Arrow v Novom Mexiku. Námaha, ktorú vložil do rozšifrovania ich jazyka, bola zároveň svojským cvičením pre tú časť jeho mozgu či nervového systému, ktorá mu umožnila dorozumieť sa s nimi. Počul ich hlasy a inštrukcie a pochopil, že nástenné maľby, ktoré bádatelia našli, spĺňajú úlohu akýchsi vrát do nášho sveta. Mnohí sa možno pýtajú, čo z toho všetkého vyplýva pre nás, súčasných obyvateľov tejto planéty. Odpoveď nie je taká jednoduchá, pokúsime sa však k nej dopracovať.

Posolstvo Tvorcov krídel

Keď Anderson pristúpil k prekladu optického disku (ovláda desiatky jazykov a 12 tzv. mŕtvych), videl fragmenty obrazov ukazujúcich Tvorcov krídel. Akési hologramy, ktoré sa objavovali a mizli v priebehu niekoľkých sekúnd. Napokon ho aj navštívili, a to trikrát, vždy v jeho dome, v noci a povedali mu, že si ho vybrali za hovorcu. V tejto súvislosti sa novinárka Anna spýtala doktora Andersona, prečo si vybrali jeho a nie záhadnú ,,Pätnástku" geniálneho muža, ktorý pracoval v supertajnej organizácii Skupina labyrintu. Kto vlastne je (či bol?) záhadný muž nazývaný ,,Pätnástka"? Musíme si o ňom čosi povedať, ak chceme nájsť odpoveď na predchádzajúce otázky. Anderson hovorí, že ,,Pätnástka" je génius s neobyčajnou inteligenciou a schopnosťami, ktorý stojí na čele supertajnej Skupiny labyrintu od chvíle jej vzniku v roku 1963. Keď vstúpil v roku 1956 do ACIO (ďalšia supertajná organizácia) mal sotva 22 rokov. Anderson je presvedčený, že vďaka tomu, že ho objavili veľmi rýchlo, si ešte nestihol urobiť meno vo vedeckých kruhoch. Bol to búriaci sa génius, ktorý túžil konštruovať obrovské počítače, ktoré by umožňovali cestu časom. V polovici päťdesiatych rokov sa jeho učitelia museli naňho dívať ako na blázna. Nik ho nebral vážne. Do ACIO sa ,,Pätnástka" dostal vďaka svojej spolupráci s Bellovými laboratóriami, kde sa dozvedeli o jeho genialite. Prečo ho tak veľmi zaujímalo cestovanie v čase? Podľa Andersona mu išlo o vypracovanie technológie BST (Blank Slate Technology). Ide o formu cestovania v čase, ktorá umožňuje meniť beh dejín v takzvaných intervenčných bodoch, o čom sme už písali. Intervenčné body sú strediská energie, tvoriace významné udalosti, ako napríklad rozpad ZSSR či kozmický program NASA. Každý, kto túto technológiu ovláda, sa môže ubrániť pred akýmkoľvek agresorom. Je to kľúč k slobode. Treba v tejto súvislosti pripomenúť, že ACIO sa ako prvé stretlo s mimozemskými technológiami a pracovalo na ich využití. Prečo je však pre ,,Pätnástku" a Skupinu labyrintu také dôležité získať BST?

Doktor Anderson hovorí: ,,ACIO má prístup k mnohým starodávnym textom, ktoré obsahujú proroctvá týkajúce sa Zeme. Boli nazhromaždené v posledných desaťročiach sieťou našich tajných organizácií, ku ktorým sme patrili aj my. Tieto starodávne texty nepoznajú vedecké inštitúcie, médiá či iné spoločenstvá. Opisy 21. storočia, ktoré obsahujú, skutočne vzbudzujú rešpekt. ,,Pätnástka" sa s nimi zoznámil veľmi skoro, keď sa stal riaditeľom výskumu v ACIO, a práve toto poznanie v ňom vzbudilo túžbu vypracovať BST.

Ohrozí nás cudzia rasa?

Spomínané proroctvá sú dielom mnohých osôb, väčšinou neznámych. Ide o osoby, ktoré sa dokážu posúvať v čase, vidieť veľmi jasne budúce udalosti, ale nedokážu v nich urobiť žiadne zmeny. Existujú však aj osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s Tvorcami krídel a získali informácie o budúcnosti, ktoré zaznamenali v symbolických kresbách alebo mŕtvych jazykoch, ako je jazyk sumerský alebo chakobsan. Tieto proroctvá obsahujú niekoľko spoločných častí o udalostiach, ktoré majú nastať na začiatku 21. storočia, okolo roku 2011. Najdôležitejšou informáciou, ktorá z nich vyplýva, je, že dôjde k infiltrácii vlád najväčších štátov cudzou rasou. Táto rasa -- to sú dravci, disponujúci nezvyčajne rafinovanými technológiami, ktoré im umožňujú integrovať sa s ľudskou rasou. Inak povedané, sú schopní vydávať sa za humanoidov, hoci v skutočnosti sú miešancami medzi človekom a androidom. Majú vytvoriť svetovú vládu a prebrať moc. Bude to obrovská výzva pre spoločnú inteligenciu ľudského druhu, čo v značnej miere rozhodne o jeho pretrvaní. Tieto texty, ako zdôrazňuje Anderson, sa uchovávajú v tajnosti, pretože sú priveľmi šokujúce. Ich publikovanie by mohlo viesť k apokalyptickému prenasledovaniu a všeobecnej paranoji.

Keď spomínaná novinárka Anna vyjadrila údiv nad Andersonovým rozprávaním a upozornila ho, že všetko to vyznieva absolútne neuveriteľne, odpovedal jej: ,,Áno, viem že to tak vyznieva, ale menej výraznú verziu toho istého proroctva možno nájsť v našich náboženských textoch. Cudzia rasa je v nich vykreslená ako Antikrist, zosobnená v postave Lucifera. Strážcovia týchto textov uznali, že v takejto forme možno proroctvo rozšíriť, to znamená, po odstránení zmienky o cudzej rase."

V rukách supertajných organizácií

Všetci vieme, že prístup k informáciám je zložitý. Na verejnosť sa vždy dostávajú len útržky z nich. Mnohé pravdy vyjdú najavo po 50, ba i 100 rokoch, iné až po tisícročiach. K mnohým informáciám majú prístup len vedci. Rukopisy, ktoré obsahujú kontroverzné teórie, boli zakázané a skrývajú sa napríklad na takých miestach, ako je Vatikán, niektoré univerzity a iné inštitúcie. Tajné organizácie, ktorých cieľom je uchovať údaje, ktoré obsahujú, ich zbierajú po celom svete. Anderson hovorí, že sú to veľmi silné a bohaté organizácie, ktoré si môžu dovoliť kúpiť vzácne rukopisy. Mnohé z originálnych rukopisov sú však považované za nepravé a knižnice sa ich rady zbavujú za malú úhradu. Väčšina takýchto originálnych dokumentov nebola nikdy publikovaná, pretože vládne presvedčenie, že pochádzajú z čias, kedy ešte nebola známa tlač či písmo.

Manipulácia s údajmi

Okrem toho existuje celá sieť tajných organizácií a ACIO je s touto sieťou prepojené výlučne preto, že disponuje najlepšou technológiou na svete, ktorá môže byť odpredaná za zisky z trhových manipulácií. Záujem spomínanej tajnej siete sa sústreďuje výlučne na staré rukopisy a náboženské texty, predovšetkým na proroctvá, pretože verí v koncepciu kolmého času a prejavuje záujem o zmenu prostredia v škále makro, kde môže pôsobiť na ekonómiu. Anderson hovorí, že pre väčšinu z nich jediná hra, ktorú hodno hrať na tejto planéte, je získanie bohatstva a moci prostredníctvom manipulácie kľúčovými údajmi, rozhodujúcimi o ekonómii tohto sveta.

Otázne je, že ak tak dobre poznajú budúcnosť a veria v spomínané proroctvá, čo robia, aby nás ochránili pred nevítanými cudzincami? Podľa Andersona pomáhajú financovať organizáciu ACIO, ktoré spomínaným organizáciám dodáva technológiu. Tá im umožňuje manipulovať peňažným trhom a každoročne získavať príjmy v hodnote miliárd dolárov.

Anderson hovorí: ,,ACIO má zisky z predaja svojich technológií spomínaným organizáciám na ich ochranu a bezpečnosť. Vynašli sme najlepšie bezpečnostné systémy na svete, neobjaviteľné a nezdolateľné ani prostredníctvom CIA či KGB. Financujú ACIO, pretože považujú ,Pätnástku' za najinteligentnejšieho človeka a vedia o jeho túžbe rozvinúť BST. Vnímajú tieto technológie ako najlepšie zabezpečenie pred splnením proroctva, ale zároveň aj ako prostriedok kontroly nad svetom a hospodárstvami jednotlivých štátov. Takisto vedia, že ,Pätnástka' zaujíma strategickú pozíciu v oblasti výskumu cudzích technológií a dúfajú, že spojením jeho génia a cudzích technológií, ktoré si ACIO snaží osvojiť, bude možné vypracovať BST, kým sa proroctvo splní."

Kľúč k slobode

Podľa všetkého však ,,Pätnástku" vôbec nezaujímajú ciele tajných organizácií. Nezaujíma ho ani moc či peniaze. Borí sa výlučne s vytvorením BST, vďaka čomu bude možné odraziť útok nepriateľských bytostí, predpovedaný pred 12 000 rokmi. Verí, že len táto misia je hodna používať obrovský intelektuálny potenciál Skupiny labyrintu a vypracovať obrannú zbraň, alebo inak povedané, Kľúč k slobode. Ide o potenciál vyše 200 ľudí. Anderson tvrdí, že ,,Pätnástka" riadi úlohu oveľa dôležitejšiu ako všetko, čo sa dosiaľ v dejinách ľudstva urobilo.

Prečo sa však doktor Anderson rozhodol opustiť tajnú organizáciu? Sám o tom povedal: ,,ACIO disponuje technológiou implantácie pamäti, ktorá dokáže s chirurgickou precíznosťou eliminovať vybrané spomienky. Pomocou tejto technológie možno z ľudskej pamäti vymazať čokoľvek bez akéhokoľvek poškodenia... Intuícia ma vystríhala, že som kandidátom na takúto operáciu z dôvodu mojich vystúpení na obranu Tvorcov krídel. Inými slovami, považovali ma za prívrženca ich kultúry, filozofie a misie... Predstavoval som tak potencionálne ohrozenie projektu. Skupina labyrintu sa obáva svojich členov pre ich nezvyčajnú inteligenciu a rýchlosť myslenia...

Ja však nechcem zabudnúť, čo som sa dozvedel o kapsule Tvorcov krídel."

Prečo však Tvorcovia krídel ukryli svoju kapsulu času a navyše zakódovali jej obsah veľmi komplikovaným spôsobom, keď sa chceli podeliť o svoje poznanie s celým ľudstvom?

Všetko ukazuje na to, že Tvorcovia krídel si vybrali Skupinu labyrintu ako organizáciu, ktorá má rozhodnúť o osude obsahu kapsuly času.

Kto však sú a koho reprezentujú Tvorcovia krídel?

Podľa doktora Andersona sa sami vydávajú za ľudí cestujúcich v čase z polovice 28. storočia. Môžu byť budúcou verziou Skupiny labyrintu alebo nejakej inej silnej organizácie. Zrejme majú dokonale zintegrovanú subkultúru a ich jazyk je kombináciou mnohých mŕtvych jazykov. Poznanie o nich možno získať iba prístupom do informačných systémov ACIO alebo výsledkom cestovania v čase, alebo jedným i druhým spôsobom. Ak prijmeme, že sú skutočne tými, za ktorých sa vydávajú, sú technologicky veľmi pokročilí. Skupina labyrintu považuje BST sa najvyspelejšiu technológiu všetkých čias. Každý, kto ju má a využíva ju na svoje ciele, je vyspelejší ako súčasná ľudská civilizácia a všetky mimozemské bytosti, s ktorými sme v súčasnosti v kontakte... Vytvorili sedem kapsúl času a rozmiestnili ich na rôznych bodoch Zeme. Anderson je presvedčený, že je to súčasťou väčšieho plánu alebo stratégie, ktorej cieľom je angažovať našu myseľ a ducha na úlohách, s akými sa nikdy predtým ľudia nestretli: ukázať nám, ako je umenie, veda a duchovnosť navzájom prepojené. Tvorcovia krídel chcú, aby sme na to prišli sami... Keby sa zrazu objavili, ľudí by najskôr zaujímal ich výzor, odkiaľ prišli (pokiaľ by im vôbec verili), a aspekty, na ktorých Tvorcom krídel záleží najviac (kultúra, duchovno, umenie, filozofia), by sa stali vedľajšie. Anderson vysvetľuje: ,,Okrem toho z textov, ktoré som preložil, je jasné, že cestovali v čase z mnohých príčin. Kontaktovali sa s ľuďmi rôznych období a nazývali seba samých nositeľmi kultúry. Omylom ich považovali za anjelov, dokonca bohov... Pre mňa je časová kapsula z Ancient Arrow najväčším objavom v dejinách ľudstva. Objavy tohto druhu by mali byť verejnou záležitosťou, a nie egoisticky zabezpečované a dané k dispozícii ACIO či nejakej inej organizácii... Privilegované informácie sú ambróziou elity. Dávajú im pocit moci, a ako je známe, ľudské ego sa rado kŕmi pri koryte moci..."

V budúcich číslach nášho časopisu vám prinesieme ďalšie informácie, ktoré svetu prezradil doktor Anderson: o tom, že prezident USA vie o mimozemských bytostiach na našej planéte, vie, že Mars je obývaný, vie aj o základniach mimozemšťanov na planétach našej slnečnej sústavy, ako aj iné šokujúce skutočnosti. Odpovieme aj na najdôležitejšiu otázku: prečo to všetko doktor Anderson mohol prezradiť...Článok je v sekcií - Tvorcovia Krídel a Lyrikus / Nezaradené