Ilumináti a Komunismus

"Říká se, že z jezuitské koleje v Ingolstadtu vzešla roku 1776 sekta známá jako ‘Ilumináti z Bavorska’ založená Adamem Weishauptem, jejím jmenovitým zakladatelem. Jak se vyvíjela organizace Iluminátů, tak se vyvíjely její ambice, které vyústily ve spiknutí zmanipulovat svobodné zednářství k jeho cíli vlády nad světem jakýmikoli a všemi prostředky … .Po získání vlivu nad jistými zednářskými lóžemi se Weishaupt a jeho společníci bezstarostně chvástali svojí rostoucí mocí.”

Dějiny zachycují, jak 1. 5. 1776 Dr. Adam Weishaupt založil bavorský řád ILUMINÁTŮ. http://members.tripod.com/~RobertGillette/Illuminati.html
Weishaupt byl profesorem židovského kanonického práva na univerzitě v Ingolstadtu v Bavorsku, v Německu. Narodil se židovským rodičům a později “konvertoval” nebo přesněji “infiltroval se” do římskokatolického vyznání. Stal se vysoce postaveným členem jezuitského řádu, ze kterého následně vystoupil, aby založil svou vlastní organizaci na jasný příkaz nově založeného “Rothschildova domu.” Žid Weishaupt věřil, že pouze několik vyvolených si může dostatečně zasloužit "osvícení", aby řídili a vládli světu. Problém byl v tom, kde by mohl nalézt dostatek intelektuálních “nositelů světla”, kteří by věc uvedli do pohybu. Postupně je našel v různých lóžích a řádech té doby, jako například v různých zednářských lóžích, v řádu kruciátů a v jiných legálních a ryzích starověkých řádech. Znovu to ve svém díle “Okultní teokracie” potvrzuje Edith Starr-Miller. Píše: “Jak se vyvíjela organizace Iluminátů, tak se vyvíjely její ambice, které vyústily ve spiknutí zmanipulovat svobodné zednářství k jeho cíli vlády nad světem jakýmikoli a všemi prostředky ……. Po získání vlivu nad jistými zednářskými lóžemi se Weishaupt a jeho společníci bezstarostně chvástali svojí rostoucí mocí.”

Ale nic z toho se nestalo bez odplaty. Mnoho členů lóží a různých řádů, když si uvědomili, že oni a jejich bezúhonné společnosti a organizace byly podle očekávání infiltrovány, varovali Weishaupta, aby ukončil svou činnost. Naštěstí pro Weishaupta byl v roce 1784 nově jmenován Thomas Jefferson velvyslancem Spojených států ve Francii. Jefferson, uznávaný zednář, podporoval Weishauptův “nový řád” a stal se solidárním s jeho případem. Tomuto “novému řádu” byla nyní zaručena možnost pokračovat tam, kde případně převládal nad všemi ostatními a vešel ve známost jako “řád Iluminátů.”

Když jsem nedávno náhodně listoval dílem Edith Starr-Millerové “Okultní teokracie”, všiml jsem si, že autorka jasně odhaluje zajímavou jezuitsko-židovskou spojitost, kde byl po španělském zakladateli Inigovi z Loyoly třetím generálním přestaveným jezuitů belgický Žid zvaný Eberhard Mercurian. Tento titul nosil 7 let od roku 1573 do roku 1580 a nepochybně by měl značný a následný judaizující vliv na jezuitský řád, a tudíž i na římskokatolickou církev. Na straně 313 píše: “Říká se, že z jezuitské koleje v Ingolstadtu vzešla roku 1776 sekta známá jako ‘Ilumináti z Bavorska’ založená Adamem Weishauptem, jejím jmenovitým zakladatelem.” Někteří z nejvlivnějších jezuitů v dějinách, jako například Francisco Ribera a Emanuel Lacunza byli vlastně Židé. Jelikož mnohé z jezuitských doktrín jsou podobné doktrínám nalezeným v babylonském Talmudu, je možné, že římskokatolická církev je prostě další “volavkou”, kterou farizejští hadi už zase použili ke zpohanštění a zničení pravého křesťanství prostřednictvím zbytečných „lidských tradic”?

Ilumináti se pod vedením odpadlíka Weishaupta postupně stali otevřeně destruktivní luciferskou společností, v jejímž učení a rituálech je všechno přesným opakem křesťanství. Začíná to lákáním oběti na několik prvních počátečních stupňů prostřednictvím co nejkrásnějších altruistických a bratrských myšlenek a vznešených tužeb. Avšak postupně a téměř nepostřehnutelně splétá síť vražedného satanismu, jak vstupuje na vyšší stupně.
Weishaupt chtěl deistickou republiku skutečně globálních rozměrů, i kdyby to způsobilo zuřivou celosvětovou revoluci a potoky krve. Jeho “shovívavá diktatura” měla šest hlavních bodů pojednávajících o zákazu:

1. uspořádaných nebo nacionalistických vlád ve formě monarchií
2. soukromého vlastnictví
3. dědických práv
4. vlastenectví z nacionalistických důvodů
5. sociálního řádu v rodinách, zákonů omezujících projevy sexuality a všech mravních kodexů
6. všech náboženských disciplín založených na víře v živého Boha, narozdíl od víry v přírodu, člověka a rozumu

(Je zajímavé, že jsou téměř doslova podle KOMUNISTICKÉHO MANIFESTU http://sharpwebpage.com/CR/TPAR/TTPA-10.html Karla Marxe, a těchto šest bodů je také naprosto v souladu s Protokoly obecně, a opět dokazují jejich legitimitu.)

Karel Marx, židovský radikál, který svými komunistickými teoriemi inspiroval Lenina a Trockého, byl tajným veleknězem satana (viz kniha Richarda Wurmbranda, Marx a Satan). Zde, na jeho oficiálním portrétu, je vidět, jak Marx dělá rukou tajemné zednářské znamení (viz Richardsonův Pozorovatel svobodného zednářství)

ILUZIONISTÉ MARX A FREUD

Dějiny uvádějí, že se "Karl" Moses Mordecai Marx Levy (1818-1883) narodil 5. 5. 1818 ve městě Trevír v rýnském kraji Pruska (nyní Německa). Jeho matka, Herietta Pressburgová, pocházela z Holandska a stejně jako Karlův otec byla Židovkou a také potomkem dlouhé řady rabínů. Marxisté pohlížejí na rodinu jako na základní překážku odstraňování národních států a vytváření kolektivistické Utopie. Sociální a politické zdraví národního státu je nepřímo úměrné stupni rasové, jazykové a náboženské rozmanitosti v rodině. Jinými slovy, čím větší je “rozmanitost” v národním státu, tím méně je stabilní a trvalý – zásada, které komunisté všude na světě dobře rozumí. Marxismus není ani tak ekonomickou teorií, jako stavem mysli, od kterého se vyvinuly určité teorie a zvyky. Tento stav mysli je mateřský, zaměřený na skupinu a zahrnuje představu, že přirozený stav člověka je kolektivistický nebo komunální. Jednotlivé potřeby a nedostatky musí být podřízeny potřebám komunity nebo státu - potřebám světa bez hranic nebo “globální vesnice.”

Roku 1841 přivedl Moses Hess Marxe do společnosti zvané Liga spravedlivých a učil ho kolektivistickým ideologiím. Hess napsal: “Dr. Marx, tak se jmenuje můj idol, je velmi mladý muž, který zasadí středověkému náboženství a politice smrtelnou ránu....” [Kapesní Karel Marx, strana 22]. George Jung, další z Marxových přátel, ve stejném roce napsal: “Marx určitě vyžene Boha z Jeho nebe a dokonce ho zažaluje.” [Záhada 666, strana 144]

Bucharin, jeden z Marxových společníků v První internacionále, byl anarchistou a podle všeho také zaníceným satanistou. Napsal: “Satan je prvním svobodným myslitelem a spasitelem světa. Osvobozuje Adama a na své čelo vtiskuje pečeť lidstva a svobody tím, že ho činí neposlušným.” Tak v roce 1917, když se odehrála druhá revoluce a bolševická vláda se v Rusku dostala k moci, mohla být ruka, která vedla lid, rukou Lenina, slova Karla Marxe, ale hlas byl nepochybně Satanův. V marxismu se napravují dřívější potřeby společnosti. V psychologickém nesmyslném blábolení freudismu se napravuje individuální dřívější potřeba. Tito božští židovští myslitelé v obou světech si mysleli, že jejich božství skrývá věci potřebné pro lidské zdokonalení všech lidí od začátku časů, a že pouze “vyproštěním” společnosti (Marx) a nevědomé mysli (Freud) by bylo možné dosáhnout reality zakázaného ovoce “zdokonalení”. Tak se oba filosofové nedokázali při formování svých myšlenek vymanit z překroucení dějin svými vlastními příbuznými. Tak místo vytváření nových ekonomických a psychologických vědních oborů založených na potvrzených skutečnostech Marx a Freud prostě věřili svým vlastním malichernostem a přimíchali některé citáty z talmudského světového názoru, se kterým vyrůstali a smíchali je se subjektivními postřehy vykonstruovaných dějin, aby vytvořili “nový Eden” pro své lehkověrné a převážně neurotické klienty.

Aplikací svého židovského náboženského učení na talmudské způsoby myšlení Marx a Freud šikovně zničili objektivní pravidla křesťanství, do kterých se svět po staletí postupně vyvíjel. Konfrontováni prvotním konfliktem konečné křesťanské morálky spolu s biblickou etikou selského rozumu a židovským přijetím a podporou odchylky ve všech oblastech života, vystavili Marx i Freud svět prudkým změnám a nebezpečným rizikům, jejichž následky byly naprosto katastrofální a jejichž plné důsledky se ještě projeví. Konflikty, které byly od stvoření Adama až do dnešní doby výsledkem lidského úsilí vyrovnat se Bohu, nebo jako Nietzsche vytvořit Boha k obrazu svému, nebo jako Marx a Ben-Gurion prohlásit, že Bůh neexistuje, a člověk tedy nemá žádnou další potřebu morálních zákonů.

Tak člověk projevuje své opovržení k myšlení a jednání v naprostém pohrdání a odporu ke všem zavedeným a nezbytným/smysluplným zákonům potřebným pro udržování patřičného společenského, mravního a přirozeného řádu rozšiřováním myšlenek naprosté svobody svědomí. To má za následek environmentální katastrofu a globální chaos, který vidíme všude kolem nás. Vzpurné, sebe oslavující myšlenky, které vždy vedou k masovému uctívání ďábelských vůdců, kteří zastávají tyto šílené teorie, a kteří jsou bohužel nadšeně následováni nemyslícími masami lidí, kteří jsou buď hloupí, plaší nebo příliš hrdí na to, aby řekli, že král vlastně žádné šaty nemá.

(pokračování, translation by Jan)

Zdroj: www.OSUD.czČlánok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Tajné spoločnosti