Smaragdové desky Thota Atlantského

Minulost deskových tabulek předložených na následujících stránkách je podivná a jde daleko za přesvědčení současných vědců. Jejich stáří je ohromující, někde kolem 36.000 let před Kristem. Autorem je Thoth,antlantský král-kněz, který po potopení své vlasti založil kolonii ve starověkém Egyptě.

To on postavil Velkou pyramidu v Gíze, chybně připisovanou Cheopsovi. Do ní včlenil své znalosti starověké moudrosti a také bezpečně uschoval záznamy a nástroje dávných Atlanťanů.

Nějakých 16.000 let vládl starověkému národu v Egyptě, přibližně od roku 52.000 před n. l. do 36.000 před n. l. V tomto období byly dávné barbarské rasy, mezi kterými se on a jeho následovníci usadili, pozvednuty na vyšší civilizační stupeň.

Thoth byl nesmrtelný, tzn. že se podrobil smrti pouze když sám chtěl, a ani potom ne skrze smrt. Jeho obrovská moudrost z něj udělal vládce nad různými atlantskými koloniemi, včetně těch v jižní a střední Americe.

Když nadešel čas opustit Egypt, navršil Velkou pyramidu nad vchod do Velkých síní Amenti, do kterých umístil své záznamy, a mezi svými nejbližšími jmenoval stráže těchto tajemství.

Později se potomci těchto stráží stali pyramidovými knězi, kterými byl Thoth zbožňován jako Bůh moudrosti, Zaznamenatel mu říkali ti, kteří ve věku temna následovali jeho určení. Podle legendy se Síň záznamů Amenti stala podsvětím, Síní Bohů, kam přicházela duše po smrti před soud.

Během pozdějších věků přešlo ego Thotha do těl mužů způsobem, uvedeným na deskách. Jako takový se 3x inkarnoval, jako poslední pak v osobě Herma Trismegista, trojrozeného.

V této inkarnaci zanechal spisy moderním okultistům známé jako Smaragdové desky, pozdější a stručnější výklad starověkých mystérií.

V této práci najdete 10 přeložených desek, které byly ponechány ve Velké pyramidě v opatrování pyramidových kněží. Desítka je kvůli úpravě rozdělena do 13 částí.

Poslední dvě jsou tak rozsáhlé a dalekosáhlé co do významu, že je v současnosti zakázáno je zveřejnit. Nicméně v těch, které jsou zařazeny dále, se pro poctivé studenty ukrývají tajemství nesmírné hodnoty.

Neměly by být čteny jedenkrát, ale stokrát, protože jedině tak lze odhalit jejich skutečný význam. Náhodná četba přinese záblesky krásy, nicméně až intezivnější studium otevře před hledačem bulváry moudrosti.

Ale nyní něco o tom, jak tyto mocné záhady došly k svému odhalení modernímu člověku poté, co byly tak dlouho skrývány.

Nějakých třináct set let před Kristem Egypt, starověký Khem, vřel a mnoho delegací kněží bylo vysláno do jiných částí světa.

Mezi nimi byli někteří z pyramidových kněží, kteří s sebou měli smaragdové desky jako talisman, kterými mohli uplatnit moc před méně pokročilými knězy - vzniklými v méně pokročilých atlantských koloniích.

Podle legendy byly desky chápány tak, že předávají nositelům Thothovu autoritu.

Zvláštní skupina kněží, kteří nesli desky, se přesunula do jižní Ameriky, kde objevili vzkvétající rasu, Maye, kteří si z dávné moudrosti mnohé pamatovali.

U nich se kněží usadili a již zůstali. V desátém století se Mayové zcela usadili v Yucatanu a desky byly umístěny pod oltářem jednoho z velkých chrámů Slunečního Boha.

Po dobytí Mayských území Španěly byla města opuštěna a na poklady chrámů se zapomnělo.

Mělo by se chápat, že Velká pyramida v Egyptě byla a stále zůstává chrámem iniciací do těchto mystérií. Ježíš, Solomon, Apollonius a další byli iniciováni právě zde.

Autor (který má napojení na Velkou Bílou Lóži, která rovněž pracuje prostřednictvím pyramidového kněžstva) byl instruován opravit a vrátit do Velké pyramidy

To bylo, po dobrodružstvích, která zde popisována být nemusí, splněno. Před návratem mu bylo dáno svolení přeložit a pořídit kopii poselství vytesaného do desek.

To se stalo v roce 1925 a teprve nyní bylo uděleno svolení s publikací části obsahu.

Pokud je ve vás Světlo, Světlo, které je vtesané do těchto desek zareaguje. Očekává se, že mnozí se budou posmívat. Přesto budou opravdoví studenti číst mezi řádky a získávat moudrost.

Nyní něco o materiálním aspektu desek.

Skládají se z dvanácti smaragdově zelených desek, vytvořených ze substance vzniklé alchymistickou transmutací.

Jsou nezničitelné, odolné proti všem elementům a prvkům. V podstatě je atomární a bunečná struktura zafixována, žádná změna tak není možná.

V tomto směru ruší materiální zákon ionizace.

Jsou do nich vryty znaky dávného jazyka Atlantidy: znaky které odpovídají naladění myšlenkových vln, způsobující odpovídající mentální vibraci v mysli čtenáře.

Desky jsou spolu spojeny obručemi zlaté slitiny zavěšených na prutu ze stejného materiálu. Tolik co se týče materiálu.

Moudrost tam obsažená je pokladnicí starověkých mysterií. A tomu, kdo bude číst s otevřenou myslí i očima, se zvýší moudrost stokrát.

Čtěte. Věřte tomu, nebo ne, ale čtěte. A vibrace v nich obsažené probudí odezvu ve vaší duši.

V následujících stránkách odhalím některá tajemství, kterých jsme se zatím dotýkali velmi zlehka, ať již přičiněním mým či dalších studentů pravdy.

Lidské hledání pochopení zákonů regulujících život bylo nekonečné, vize pravdy zatím existovala vždy pouze za zástěrkou vyšších rovin od materiálního lidstva, připravena být asimilována těmi, kteří rozšíří svou vizi svého hledání obrácením se dovnitř, nikoliv ven.

V utišení hmotných smyslů leží klíč k odhalení moudrosti. Ten, kdo mluví, netuší, ten, kdo ví, nemluví.

Nejvyšší vědění je nevýslovné, proto existuje jako entita ve způsobech, které překračují všechna hmotná slova či symboly.

Nicméně všechny symboly jsou klíče ke dveřím vedoucím k pravdám, a mnohokrát dveře nejsou otevřeny proto, že klíče se zdají být příliš velkými a věci, které se skrývají za nimi, nejsou vidět.

Pokud dokážeme pochopit všechny ty klíče, všechny materiální symboly jsou manifestace, pouhá prodloužení velkého práva a pravdy, potom začneme rozvíjet vidění, které nám umožní proniknout až za závoj.

Všechny záležitosti ve všechn univerzech se pohybují na základě práva. A právo, které reguluje pohyb těchto planet ne nezaměnitelné s právem, které reguluje hmotný projev člověka.

Jedním z nejvyšších kosmických zákonů je ten, který je zodpovědný za stvoření člověka jako hmotné bytosti.

Nejvyšším cílem mystických škol všech věků bylo odhalit mechanismus Zákona, který spojuje člověka hmotného s člověkem spirituálním.

Spojovacím článkem mezi materiálním člověkem a spirituálním člověkem je duchovní člověk, kdy se mysl podílí jak na hmotných, tak nehmotných vlastnostech.

Aspirant na vyšší vědění musí rozvinout intelektuální stránku své povahy a zesílit tak svou vůli, které je třeba ke koncentraci veškerých sil své bytosti na a do rovin, po kterých touží.

Velké hledání světla, života a lásky na hmotné úrovni teprve začíná. Bráno do důsledku, jeho konečným cílem je naprostá jednota s univerzálním vědomím. Zákotvení ve hmotě je první krůček. Pak přichází vyšší cíl spirituálních schopností.

Na dalších stránkách podám výklad smaragdový desek a jejich mystérií, skrytých a esoterických významů.

V Thothových slovech je mnoho významů, které se neobjeví na povrchu.

Světlo vědomostí přinesených na deskách otevře mnoho nových polí uvažování.

"Čtěte a přijdete na to", ovšem pouze pokud světlo vašeho vlastního podvědomí probudí hluboko zakořeněné pochopení, které je zděděnou kvalitou duše.

Zdroj Putnici.skČlánok je v sekcií - Egypt / Smaragdové dosky