Svet nevznikol náhodou

Obraz stvorenia, opísaný v Genezis, poslala ortodoxná veda do sveta rozprávok a mýtov. Namiesto toho nám ponúkla víziu sveta, ktorý je dielom náhody. Ale už Albert Einstein svojho času označil náhodu za "cestu, ktorou sa uberá Boh, keď chce ostať v anonymite".

Prijali sme možnosť, že naša planéta vznikla približne pred 4,6 miliardami rokov a za svoju existenciu vďačí najmenej dvom pokoleniam hviezd (bez tohto predpokladu je ťažké vysvetliť výskyt prvkov ťažších ako železo na Zemi). Nemá význam spomínať na tomto mieste všetky teórie o vzniku Zeme (prístupné v odbornej literatúre), ukazuje sa však, že žiadna z nich uspokojivo nevysvetľuje, ako sa z jednoduchých neorganických zlúčenín vytvorili biomolekuly, ktoré sa neskôr spojili do dlhých nití biopolymérov, a potom ožili, aby sa spontánne rozmnožili, až nakoniec sa zorganizovali do buniek. Napríklad zaujímavá teória Giintera Wächtershäusera predpokladá, že prvé mikroorganizmy mohli vzniknúť v kráteroch podvodných sopiek alebo hydrotermálnych gejzíroch, opierajúc svoj metabolizmus o CO alebo CO2. Napriek experimentálnym dôkazom je táto teória považovaná za kontroverznú.Sme tu stámilióny rokov

Existujú mnohé ďalšie teórie, ale žiadna z nich nás dostatočne nepribližuje k vyriešeniu záhady vzniku života na Zemi.

Rekonštrukcia jednotlivých etáp evolúcie živých organizmov a predovšetkým ľudského druhu umožňuje však náležite oceniť, v čom spočíva nezvyčajnosť materiálov, ktoré zozbieral Michal Cremo, spoluautor knihy Zakázaná archeológia (u nás dosiaľ nevyšla). Početné nástroje,náčinia a predovšetkým dobre zachované kostry spred stámiliónov rokov, ktoré sa nelíšia od dnešných ľudských kostier, podopierajú tézu, že ľuďom podobné bytosti existovali na našej planéte už stámilióny rokov. Najvzácnejším objavom tejto zbierky sú odtlačky sandálov. nájdené v Utahu v USA, staré 600 miliónov rokov! Vznikli v období, v ktorom podľa oficiálneho scenára neexistoval na svete ani najstarší predok stavovcov.

V súlade s najoptimistickejšími vývodmi čínskych vedcov (z roku 1999) sa tento objavil asi pred 500 miliónmi rokov. V tejto situácii nie je ťažké pochopiť ľudí, ktorí, poznajúc materiály tohto druhu, sa začínajú láskavejším

okom dívať na výskumníkov hlásajúcich opatrnosť voči evolučnej teórii.

Iný zaujímavý aspekt objavov, o akých je reč, vzniká po ich porovnaní s teóriami kontinentálneho driftu a expanzie Zeme. Teória putovania kontinentov, ktorú v roku 1912 predstavil Alfred Lothar Wegener, predpokladá, že Zem má stále rozmery a úrovňové premiestňovanie sa kontinentov. Opačná teória expanzie Zeme považuje pohyb kontinentov za zdanlivý a za jeho zdroj považuje procesy rozširovania sa mladej kôry oceánu medzi nimi. Bez ohľadu na rozdiely medzi týmito koncepciami,

treba vidieť, že obe sa zhodujú v tom, že pred 200 miliónmi rokov existovalo spojenie medzi všetkými kontinentmi. V súlade s Wegenerovou teóriou v tom čase tvorili všetky kontinenty celok, superkontinent, a podľa teórie expanzie Zeme polomer našej planéty bol oveľa menší ako dnes, následkom čoho sa kontinenty bezprostredne dotýkali. Elementárna logika našepkáva, že keď prijmeme, že v tomto období už existovali biologické bytosti, ktoré sa ničím nelíšili od tých dnešných, musíme inak hľadieť na záhadu osídľovania súčasných kontinentov. Je veľmi pravdepodobné, že existujúce medzipevninové spojenia medzi jednotlivými oblasťami, ktoré sa počas nasledujúcich stámiliónov rokov zmenili na súčasné kontinenty, umožňovali celým skupinám ľudí migrovať.

Približne pred 200 miliónmi rokov začalo putovanie kontinentov, skutočné alebo zdanlivé. Kontinenty so sebou odnášali svojich obyvateľov, tvoriacich organizované spoločenstvá, ktoré po kratšom či dlhšom čase svojho rozvoja začali upadať,a neskôr nenávratne zmizli zo scény dejín.Z civilizácie do civilizácie

Ako sa píše v posvätných knihách rôznych národov a rôznych tradícií, tento cyklus sa veľakrát opakoval.

Každý regres v rozvoji znamenal nepochybne stratu kontaktov medzi spoločenstvami, žijúcimi na kontinentoch, ktoré sa z roka na rok od seba vzďaľovali.

Počas rokov sa menila klíma ľudia získavali vlastnosti, ktoré boli potrebné pre nové podmienky. Idúc ďalej v týchto úvahách, mali by sme očakávať, že výskum skamenelín nemá kontinuitu v rozvoji anatomických vlastností medzi obyvateľmi rôznych častí sveta. A tak to aj je. Milford Wolpoff, antropológ Michiganskej univerzity, objavil vo všetkých oblastiach sveta ohnivká, ktoré spájali tam žijúce obyvateľstvo s ich predkami, ktorých pozostatky sa zachovali v skamenelinách danej oblasti. Zástancovia vedeckého scenára, ktorého základom je hlásanie výlučnosti afrického rodokmeňa, boli rozčarovaní nedostatkom odzrkadlenia sa týchto javov

v našej DNK a v kostných materiáloch, ako aj kultúrnych výtvoroch. Podľa Wolpoffa to potvrdzuje teóriu polycentrického vzniku druhu Homo sapiens. Iní vedci sa prikláňajú k téze, že jedinci, opúšťajúci Afriku v dvoch rôznych obdobiach mali rovnakú DNK a mohli sa navzájom krížiť.

Kto má pravdu, ukáže budúcnosť. Nemožno však vylúčiť, že práve fakty a objavy odmietané ortodoxnou vedou prinesú originálne a prekvapujúco jednoduché vyriešenie tohto problému.Článok je v sekcií - Konšpirácie, NWO / Nezaradené