« Jeník a jeho vesmír 2Kyvadélko tropí žerty »

Rušenie kruhov 3

Gíza - Ako som už spomínal, moja hypotéza je i o tom, že po „potope“- katastrofe, po ktorej človek zrejme do značnej miery stratil predošlý spôsob vnímania sveta a našiel riešenie a zrejme i prijateľný návrat tým, že svoje rituály „čistenia“ začal prevádzať na rozmerovo obrovských plochách, resp. aj stavbách. Zdá sa, že pre ľudí toho času bolo potrebné potláčať, znižovať energiu hypotetických Kruhov o rozmeroch megalitov, pyramíd, zikkuratov a pomocou piktogramov s kresbami obrovských zobrazených zvierat, či trebárs aj na rozmerných sochách faraónov. Predpokladám, že celý komplex v Gíze mal jedine vyššie uvedenú funkciu, rušil negatívnu energiu Kruhov veľkých rozmerov a tým Palička plnila lepšie svoju funkciu. Od istej miery vyčistenia mohli osoby liečiť svoje neduhy vedomím a možno tam začala pre nás i neznáma mysteriózna komunikácia. Predpokladám tiež, že celý komplex sa staval postupne a jeho projektant mal pre dielo pre nás už dnes nepoznaný cit a boli používané princípy, ktoré sú pre súčasnú vedu neznáme. Samozrejme cit autora pyramíd v Gíze nezabúdal aj na použitie optimálnych materiálov. Použitie niektorých druhov kameňov, trebárs krycej žuly, alabastru donášaných často z ďaleka asi tiež stálo za to, systém sa tým zrejme prijateľné zdokonalil. Tieto materiálové voľby by som prirovnal (pre pochopenie) k použitiu správnych „liečivých kameňov“ (ale s „trochu väčšími rozmermi“ na aké sme zvyknutí my).

Čo skrýva Veľká pyramída ?

Človek, najkrajší tvor na tejto zemeguli, je obrazom zákona zlatého rezu, je obrazom vzájomných dĺžok a uhlov tohto „božského pomeru“. Na ľudskom tele je zákon realizovaný viac ako tisíckrát. Samozrejme je takto stavaná i príroda, preto človek môže vidieť i krásu v líniách a tvaroch zvierat i rastlín a vlastne vo všetkom prírodnom. V pomere zlatého rezu je dokonca rozmerovo i náš kódovací systém DNK, ale napr. i Saturnové prstence.

Veľká pyramída skrýva v prvom rade zlatý rez.

Bohužiaľ je to ešte stále málo známe, v jednoduchej forme to tu predstavujem:

Základňa Veľkej pyramídy meria 440 egyptských lakťov a jej výška je 280 egyptských lakťov. Dĺžka bočnej strany je 356 egyptských lakťov.

Súčet dĺžok bočných strán ku základni je 2 x 356 : 440 = 1,618, čo je pomer zvaný zlatý rez.

Dĺžku bočnej strany 356 egyptských lakťov sme pritom počítali pomocou Pytagorovej vety.

Uhol 51 stupňov, 50 minút je potom uvedeným pomerom rozmerov 1,618 jednoznačne určený
tg 51°50` = odmocnina z 1,618

Pozn.: Že je na Veľkej pyramíde Ludolfovo číslo je povrchná nepravda (vytvorená možno i zámerne v posledných storočiach). Táto nepravda vychádza iba z toho, že na tejto pyramíde je aj pomer
440/280 = 44/28 = 11/7 a posledný zlomok je vlastne polovica z 22/7 čo je známy zlomok pre približné PÍ.
Lenže dejiny matematiky potvrdzujú, že Egypťania v tejto forme PÍ nepoznali a nepotrebovali.
(O zlatom reze, pozri odkazy na konci článku).

I keď máte dostatočnú možnosť pozrieť si svet a zákony „zlatého čísla“ v odkazoch internetu, chcem k tomu dodať svoje niektoré názory.

Ak si chcete vážiť zákon zlatého rezu nejakou mierou, ja hovorím „málo“ vynásobte to miliónom. Predpokladám, že práve podľa tohto zákona (Fibonacciho postupnosť) zaniká negatívna energia Kruhov Stroja života a Palička a s ňou i vedomie získava svoju silu, schopnosť uzdravovať a súčasnému človeku dáva možnosť poznať cit, krásu, hudbu a lásku. Zákon zlatého rezu posúva človeka z temnôt do svetla i tak ako svetlo a temnotu chápali starí Egypťania (Hórus a Set).

Bohužiaľ, predpokladám, že nástupom doby železnej človek stratil do značnej miery na zlatý rez citlivosť. Zlatý rez realizovaný v megalitoch a pyramídach civilizácií prestal mať nástupom doby železa pre neho ten ohromujúci účinok, o ktorom si myslím, že ho staré civilizácie poznali. Vznik umenia, od sôch, obrazov až po divadlo a hudbu v našej civilizácii pokladám za dôsledok tejto stratenej citlivosti, akési umelé, slabšie náhradné riešenie.

Sfingy, grify, kentuari

Vieme, že naši predkovia nám zanechali artefakty, kde sú skombinované tvary ľudského tela s telami zvierat (sfingy, grify, kentuari,...). Môj názor je ten, že išlo o vytváranie akýchsi ideálnych objektov pre využitie zákona zlatého rezu. Ako ideál sa použila nádhera ľudskej tváre a tá sa skombinovala trebárs s dokonalosťou svalov a pazúrov levice. Mohlo to mať i kladnú spätnú väzbu v psychike, teda akási fascinácia neskutočnom a trebárs i s pridaním úcty k zobrazovanému faraónovi.

Modla

Pokúsim sa osvetliť môj pohľad na niečo, k čomu má človek duchovný vzťah už od pradávna. Bola a je to modla. Ako som sa už skôr vyjadril, predpokladám, že každý človek „si nosí so sebou“ Kruhy a Palička mu dáva vedomie a definoval som ich ako dve základné zložky Stroja života. Rituál s modlou, ktorú človek prevádza považujem za cestu k poklesu negatívnej energie (rušenie energie Kruhov) a k nárastu „sily“ Paličky, teda aj vedomia. Môj pohľad na uvedené je takýto:

Modla je objekt, predmet, ku ktorému má osoba pozitívny vzťah bez akýchkoľvek negatívnych rušiacich vplyvov. Ideálne má niesť znaky zlatého rezu, geometrických kruhov a býva z materiálov o ktorý sa zmieňujem ďalej.

Teda, ak osoba začne sledovať modlu, sústredením svojho vedomia na modlu prenáša na ňu i hypotetický Stroj života. Časť energie Kruhov osoby zrejme fyzikálne prechádza na modlu, na ktorú sa vedomie sústreďuje a a ich energia sa začne na modle rušiť. Hlavnú úlohu tu hrá hlavne podvedomé vnímanie tvaru modly, pričom sú kruhy rušené na uhloch a líniách zlatého rezu. Za významné z tvarov považujem okrem toho aj geometrický kruh a špirály (hlavne dvojité). Do istej miery hrá úlohu aj voľba materiálu. (V dávnych dobách bola zrejme ešte dôležitejšia). V dnešnej dobe predpokladám, že je významná aj psychická pohoda a okrem tvarov aj zvuky, najmä hudba a farby. Týmto konaním ubúda teda negatívna energia, rastie „sila“ vedomia. Ideálny priebeh v podstate akejsi „očisty“ zabezpečuje práve Palička Stroja života. Tiež som toho názoru, že sa to deje vtedy, keď si osoba po modle doslova nechá unášať zrak, riadenie vnímania vtedy všetkými zmyslami prechádza na Paličku. Okrem toho pokladám za možné, že podobne funguje tento proces i bez modly. Povedal by som, imaginárne obrazy (vhodnú modlu) vyberá Palička v podvedomí a navádza Kruhy po uhloch a kruhoch. Určite je dobré snažiť sa vtedy nemyslieť, alebo myslieť na niečo triviálne, naučené, opakujúce sa (a tým sú i modlitby), teda „nechať prácu na Paličku“ a to sa začína podobať zrejme už na meditáciu. Že city, ľútosť a viera výsledok umocňujú, je známe.

Krása

Je málo známe, že krása nie je niečo, čo sa dá definovať len cez ľudskú psychiku. Moderné analýzy dospievajú k tomu, že i krása je taktiež záležitosťou zlatého rezu. Informácie tohto charakteru doporučujem pozrieť v internete, v odkazoch č. 1,3 a 5.

Chcel by som k tomu však povedať tento svoj názor. To, čo dnes vnímame ako niečo pekné, či až krásne (a čo s tým ďalej?), je novodobé vnímanie. Myslím, že staré kultúry vnímali objekty krásy (teda najmä neživé objekty ako pyramídy, chrámy, sochy, fresky, maľby) inak a mohli z takých vnímaní mať väčší úžitok ako my v súčasnosti. Ten úžitok mohol byť zrejme v prinášaní uzdravenia, blaha i pre nás neznámych duchovných zážitkov. Ako jeden z nádherných príkladov posledných snáh „zhmotnenia“ zlatého rezu je stavba so 72 sochami Budhu Borobudur v Indonézii z roku 800.
Uzavieram môj názor ako definovať krásu.

Krása je ľudský vnem rušenia energie Kruhov na objektoch s tvarmi geometrických kruhov a tiež s uhlami a farbami, kde sa dokonale uplatňujú zákonitosti zlatého rezu pri kladnej spätnej väzbe cestou zraku.

Dôsledkom procesu je nárast „energie“ vedomia, čo je pozitívne pre telesnú a duševnú harmóniu vnímajúceho. Proces môže byť umocňovaný aj pri jeho dynamickom charaktere (vnímanie krásy pri pohybe sledovaného objektu).

Nazca

I v tomto prípade mám názor, že išlo o snahu rušiť veľkorozmerné Kruhy negatívnej energie osôb. Z hľadiska tvarov boli, ako vieme, zpočiatku použité obrazce zvierat a figúr. Ako uvádzam vyššie vyobrazenia zvierat sú automaticky s charakteristikami zlatého rezu. Názor, že geoglyfy Nazca majú tieto charakteristiky je podporený napr. aj v odkaze č. 2.

V súvislosti so zlatým rezom na geoglyfoch Nazca nie sú z oficiálnych vedeckých kruhov žiadne známe informácie. Snahu má sem-tam nejaký nadšenec a skôr na niečo príde amatér. Veda sa bohužiaľ zlatým rezom na prastarých pamiatkach temer nezaoberá.

Moje skúsenosti : Geoglyf „hands“ sa dá vytvoriť dosť presne a hlavne z 52 stupňových uhlov (cca 15 uhlov) . Geoglyf „Fish“ podobne, ale s väčšieho počtu oblúkov a spomínaných uhlov (presnejšie úsečiek pod uhlom 52 stupňov).

Pozn. Uhol 52 stupňov súvisí so zlatým rezom, je i sklonom Veľkej pyramídy.

Druhým dôležitým prvkom je zrejme vhodná hornina tejto náhornej plošiny. K zmyslu početných dlhých rovným plôch zbiehajúcich sa v troch bodoch mám túto mienku. Postupom času od vytvorenia prvých obrazov sa zmenil vplyvom feromagnetík v prostredí i charakter Kruhov a figurálne obrazce na „čistenie biopolí“ nestačili. Myslím, že neskôr domorodci použitím rovných línií vylepšili účinky komplexu ďalekým odvádzaním kruhov (zrejme s menšími rozmermi) do troch špeciálnych miest. Z môjho pohľadu by bolo zaujímavé vedieť z čoho sú jednotlivé horniny v Nazce a aká je ich magnetická permeabilita a aké sú na plošine anomálie hornín a pod. V každom prípade si myslím, že sa na plošine Nazca náhodne z predmetného pohľadu stretlo viacero pozitívnych faktorov, medzi ktorými bola dôležitá aj spojitosť horniny na dráhe a zrejme preto členité pahorky domorodci zarovnávali. Svoju úlohu tu mohol hrať aj železitý povrch. Ako som už vyjadril názor o šiestom zmysle, obdobne obrazce i čiary možno nebolo potrebné vidieť, stačilo na vhodnom mieste na ne myslieť. Viem si predstaviť časy keď kultúra Nazca geoglyfy užívala i také mystérium, kde Kruhy sa z ľudí vzývajúcich bohov presúvali na plošinu s geoglyfmi a po rovných líniách mizli v diaľke.

Prečo tak dokonalé spájanie kameňov?

Vo vyjadrení o geoglyfoch Nazca som spomenul, že bola dôležitá spojitosť horniny na dráhe, kvôli čomu členité pahorky domorodci zarovnávali. Samozrejme som tým myslel, že po dráhe sa odvádzali Kruhy, ktoré bolo potrebné presúvať po čo najkratšej a spojitej dráhe. Podobne niečo si myslím i o záhade dokonalého spájania kameňov, ktoré muselo byť reálne pre našich predkov veľmi pracné (do medzier nevsuniete ani žiletku,viď. miesta na Veľkej pyramíde, mnohé miesta stavieb v Amerike i v Ázii ). Keďže mám snahu vychádzať z nejakých fyzikálnych predpokladov, vidím spojitosť v tej súvislosti v elektrotechnike. Všimnite si, toto je známe: A ešte môj názor na základnú otázku:
Naši predkovia z pred doby železa mali znalosť, že veľké kruhy energie Stroja života sa dobre šíria, prenášajú iba spojitým a nečlenitým prostredím (v tomto prípade kamenným).

Poznámka: Ešte k sľude v súvislosti so starovekom. Nedávno som čítal článok, že Mamún, syn kalifa Harúna al-Rašída, sa vraj dozvedel i o tajných komorách Egypťanov, kde sa „...dali nájsť nehrdzavejúce zbrane a ohybné sklo“. Súčasného autora článku k otázke: „Čo to mohlo byť za sklo?“, nenapadlo nič iné ako spomínať plexisklo. Môj názor, ak tak, tak to bola skôr sľuda, veď má tieto charakteristiky (ohybná, priehľadná). Mimochodom, v mexickej Pyramíde Slnka je vraj zo sľudy rozmerný (desiatky štvorcových metrov ) "Sľudový chrám". Sľudu si doviezli až zo vzdialeného náleziská v Brazílii. Načo asi?

Bagdadská váza

Bagdadská váza je pomerne známy artefakt. Vedia o ňom hlavne záhadológovia. Jeden z odkazov internetu (4) uvádzam na konci článku. V žiadnom prípade si nemyslím, že tento artefakt starý 2200 rokov bol používaný ako galvanický článok, teda pre možnosť vytvoriť zdroj elektrického prúdu. Napätie článku (0,5 V) pre nejaké možné využitie by bolo príliš malé, prúd taktiež. Vonkajšia nádoba z hliny by bola pritom zbytočná (samotná hlinená váza by slúžila by len ako držiak, elektrolyt by musel byť v medenom valčeku). Som názoru, že konštruktér by zvolil pre uvedený účel iné vhodnejšie usporiadanie. Najskôr by vytvoril z článkov kompaktnú batériu. Uvádzané účely použitia sú ale tiež pochybné. Pre svietenie? Ak by sa konštruktérovi podarilo aj žiarovku vytvoriť, potreboval by desiatky takýchto článkov a úspech by sa rovnal tak trom svetlám sviec. Pre účely pokovovania by to bolo s počtami článkov podobne. Pochybné je i to, že by vedel vytvoriť správne galvanické roztoky pre zlatenie, či striebrenie. Myslím, že v tej dobe bolo ľahšie predmety zo zlata, či striebra vyrobiť kompletne, prípadne použiť techniku zlatenia obalením veľmi tenkou fóliou. Tak načo boli obyvateľom Iránu zvaným Partovia tieto záhadné prístroje? Do mojich hypotéz som prijal bagdadská vázu s nadšením. Podľa voľby stredovej tyčky (pre meď) je podľa môjho názoru vhodná na rušenie energie kruhov, alebo ako konvertor veľkých kruhov na malé (pri použití tvrdej ocele s olovenou čiapočkou v odkrytej časti, ktorých energie sa potom dá zrejme ľahšie zbaviť). Táto konštrukcia je teda približne obdoba liečebného, či „čistiaceho“ zariadenia dnes nazývaného žezlo faraónov. Myslím, že bagdadská váza je jedna z posledných technológií „starého sveta“ a tiež mám názor o nej, že vďaka harmonickejšiemu tvaru môže byť oveľa účinnejšia i na vzdialenosť metrov.
Nedá mi nedoplniť názor o domnelých žiarovkách (chrám bohyne Hathor v meste Dendera). Mne to skôr do mojich hypotéz zapadá asi takto :
Mohlo ísť o pre nás veľmi neznámu procedúru „dvíhania sily vedomia“ použitím skutočnej hadej bioenergetickej frekvencie za pomoci sľudovej banky (kde bol tento živočích), džedov ako selektívnych prepúšťačov kruhov a bioenergeticky špeciálne nastavených osôb i zvierat.

Znižovanie energie kruhovĎalej uvádzam môj zoznam pozitívnych materiálov (poradia podľa pozitivity, prvé považujem za najúčinnejšie, no mám názor, že to platilo skôr pred dobou železnou, v súčasnosti to neviem posúdiť):

Prvky: Zlato, striebro, meď, kremík, zinok a zrejme i síra, olovo, ortuť, hliník, wolfram, uhlík, vápnik.
Prírodné materiály: Granit, sľuda, diamant, kremeň, jantár, vápenec, bitumény, korund, íly, drevo, bavlna, ľan, hodváb a samozrejme všetky ostatné liečivé kamene, vysokomolekulárne látky ,organické živé kultúry (bunky i baktérie), vhodné časti rastlín, káva, čaje, byliny, oleje a mastičky.
Zliatiny kovov: Zlato, meď, bronz, mosadz, dural

Čo sa týka železa a jeho zliatin, to sme na opačnom konci, čisté železo (uvádzam moje názory na súčasný stav), je negatívne a najhoršia je kombinácia železo-nikel (najmä obchodné označenia Permaloy a Supermaloy, dúfam, že sa používajú len okrajovo - Permaloy sa používal na tieneniach obrazoviek a hifi reprobední). Z tohoto pohľadu nedoporučujem mávať v blízkosti ani „sieťové adaptéry pre mobily“ a podobné transformátorčeky. Zlý môže byť i prášok laserových tlačiarní (ak obsahuje oxidy čistého železa, vdychovaním prášku z tlačiarní, ale i chytaním potlačených papierov môže byť v súčasnosti veľká svetová úradnícka obec dosť zdravotne ohrozená.

Zo zliatin železa považujem za mierne pozitívnu zliatinu s uhlíkom, presnejšie tvrdú oceľ, ktorá bola nutne používaná (môj názor) ako východisko, ktorým človek zabudol na potrebu riešiť si svoje „čistenie“ v blízkosti megalitov, pyramíd, chrámov a pomocou iných artefaktov v dobe bronzovej a skôr.

Tri módy:

Predpokladám, že hypotetický Stroj života vytváral život na zemi v ďalej popísaných módoch. Módom charakterizujem spôsob existencie človeka. Jednotlivé módy sú závislé od prevládajúcej konštanty magnetickej permeability feromagnetík v okolí osôb. Dajú sa predpokladať zatiaľ tri základné módy:

1.mód: Charakteristický typickým priestorom, prostredím, kde človek vznikol, so stopovým množstvom feromagnetík (v telách, v rastlinách, v horninách). Palička Stroja života vytvára široké rovnomerné vedomie (spoločné) medzi prírodou a tvormi. V lokalite pracuje Palička ako dokonalé vedomie.

2. mód: Charakteristický priestorom s anomáliou vytvárajúcou v Stroji života neúmerne veľké Kruhy. Predpokladaný dôvod vzniku anomálie je prítomnosť feromagnetika s vysokou magnetickou permeabilitou. Poškodenie optimálnej funkcie Stroja života, presúvanie vedomia čiastočne do osôb, energia Kruhov značne narastá, spolupráca s vedomím prírody je narušená. Vznikajúce ego a malá miera inteligencie má za následok aj zabíjanie. Človek začína trpieť (prichádzajú choroby, hlad, smrť). Nárastom zla však nezaniká láska v malom okruhu osôb (kmeň), bohužiaľ vzniká i nenávisť (medzi kmeňmi). Palička začína pôsobiť i ako rozum jednotlivej osoby. Kruhy Stroja života sú nútené osoby rušiť spoznanými rituálmi na rozmerných megaobjektoch..

3. mód: Charakteristické anomálie – prítomnosť feromagnetík s vysokou i nízkou magnetickou permeabilitou.

Palička má narušenú funkciu, osoby si uvedomujú iba seba, Kruhy a Paličku Stroja života osoby neregistrujú. Kruhy Stroja života rušia osoby intuitívne. Tieto procedúry nazývajú umením, kultúrou, priateľstvom, sexom. Ich nevedomosť o existencii Paličky Stroja života a vlastná vôľa bez ohľadu na riešenie problémov okolia (egoizmus) spôsobuje, že žijú s veľkou negatívnou energiou Kruhov, utrpenie je vysoké, (široká škála chorôb, vzniká preľudnenie a násobný hlad, vraždenie miliónov osôb a ostatné jednoducho povedané zlo. Inteligencia (civilizácie), ktorú prináša palička podporou zdravého rozumu v posledných storočiach, však začína vzniknuté zlo riešiť. Láska prebýva väčšinou už iba v rodinách. Dá sa predpokladať, že Palička nájde za istý čas riešenie, nový optimálny mód.

Odkazy: Obrázok:

http://www.phi.estranky.cz/fotoalbum/nezarazene/zlaty-rez-masky-tutanchamona/original/5 


Autor článku - gilgamesh
Publikoval - gilgamesh
Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Katastrofy
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený