« Smaragdová doska 8 : Kľúč MystériíJoshua Tree National Park - Kalifornia, USA »

Rušenie kruhov 2

V úvode tejto časti chcem ešte trochu iným a v niečom i podrobnejším spôsobom zopakovať hlavnú myšlienku a názory z predošlej časti. K uvedeným názorom som dospel tak povediac „čítaním medzi riadkami“ v najstarších písomnostiach ľudstva (Biblia, Sumérske eposy ). Biblické fenomény ako Potopa, Strom života, Strom dobra a zla sa snažím vidieť očami modernej ezoteriky a i fyziky.

Biblický strom poznania dobra a zla

Spojenie „strom poznania dobra a zla“, si myslím, treba chápať ako “to čo plodí dobro a zlo“. A čo to podľa môjho názoru bolo a je ? Uvádzam prekvapivo, vo všeobecnosti ŽELEZO a opäť sa snažím zdôrazniť, že človek ho v svojich počiatkoch nemal v svojej blízkosti. Bolo iba v súčasti jeho jemného stroja života, v krvi. Inak povedané, „biopole“ mohlo „nasať zlú informáciu“ od železa z okolia, keď človek „chodil tam kam nemal“ (v prvopočiatku). Následne si bezchybnú funkciu biopoľa poškodil. Železo mohlo byť, ako sa dá čítať v gréckych bájach, onou Pandorinou skrinkou, či všeobecne známym „jablkom sváru“. Bohužiaľ, veda nám dnes ešte nevie o systéme, o fyzike fungovania života a vedomia povedať skoro nič a tak sú iba hypotézy so snahou vysvetliť mýty.

Biblický strom života

Pojem v Biblii „strom života“ si myslím podobne, že treba považovať za podobenstvo a v tomto prípade ho treba chápať ako „to čo plodí, vytvára život“. V mojich úvahách popisujem totožný pojem ako Stroj života. Keď som sa zhruba oboznámil o čom je v ezoterike Reiki a čakry, ktoré sú vraj vírom vesmírnej energie, vychádza mi, že ide stále o jeden objekt, strom života je vír energie tvoriacej život.

Štruktúra stroja života

Ako som sľuboval v prvej časti, uvádzam ďalej predpoklady o štruktúre Stroja života. Možno sú pre čitateľa ďalej uvedené predpoklady nezáživné, či čudné a neopierajú sa o vedecké, či iné poznatky, ale ako sa ukáže, pomôžu logicky do prijateľnej miery vysvetliť napríklad čo sú geoglify Nazca, čo sú megalitické stavby a známe pyramídy, bude možné rozumnejšie interpretovanie účelu Bagdadskej vázy (doteraz, vraj ide o galvanický článok), či vysvetliť nutnosť dokonalého spájania kameňov (bez medzier) mnohých stavieb z dávnej minulosti. Tiež (i keď trochu preháňam) sa pokúsim popísať i fyziku krásy.

5.Z hľadiska štruktúry má Stroj života pravdepodobne dve základné zložky reálnu a imaginárnu zložku.

a) Reálna zložka Stroja života, nazvem ju Kruhy - sú zrejme vytvorené kruhy energie elektrónov, zdrojom je človek. Predstavujem si ich tak, že majú aj svoj aktívny polomer pôsobenia a pri ich väčšom polomere ako telo sú schopné byť stabilné i v okolitom prostredí. Kruhov je nespočetne veľa s polomermi po isté maximum, usporiadané ako v jednej rovine, tak i v treťom rozmere nad sebou. Ak je energia v takýchto Kruhoch elektromagnetickej povahy, vidím to najskôr tak, že si ju elektróny predávajú po kruhovej dráhe, teda tak, že prvý elektrón ju vo forme fotónu vyžiari a vedľajší elektrón fotón absorbuje, atď. Takto môže byť energia dokonale skrytá a nemerateľná. (Pozn.: V učení o Reiki predpokladám, že čakry „sú o tom istom“).

b) A aká je imaginárna zložka Stroja života? Nazvime ju Palička. Zrejme kľudová zložka, možno zvláštny fotón stredových elektrónov kruhov. Na túto tému dnes už fyzika niečo hovorí .

(Akademik G. I. Šipov: “Ide o skutočnosť, ktorá disponuje všetkými znakmi Božstva,...“), fenomén tiež definuje ako „Absolútne nič“ , „Nadrozum“ a „úroveň s neomedzenými možnosťami“ (podrobnosti, pozri odkaz na konci tejto časti). Osobne som takého názoru, že ak je vhodné fenomén Nadrozum sa môže aj lokalizovať i kvantifikovať. A možno práve takáto Palička, či „niť“ energetického pokoja vytvára v našom mozgu vedomie. (Kruhy vedomie kontrolujú a „otravujú“ ako starosti a túžby a človek hľadá pokoj, uspokojenie , „ruší Kruhy“).

Predpokladám tieto zákonitosti zložiek Stroja života:

6. V priestore Kruhy dobiehajú a obaľujú imaginárnu kľudovú zložku – Paličku.

(Pojem dobiehanie som použil pre Kruhy preto, že predpokladám ich istú zotrvačnosť cca 0,5 sek./m pri rýchlej zmene miesta Paličky, resp. vedomia)

Človek pomocou vedomia (Paličkou) môže zrejme Kruhy v priestore čiastočne riadiť, smerovať i prenášať do okolia, na iné objekty, ale taktiež z objektov získavať. (Súčasný človek Kruhy neregistruje).

a)S negatívnymi telesnými i duševnými epizódami energia Kruhov rastie.
(Veľká energia Kruhov, znamená veľa únavy, prejavov agresie, poklesu imunity, choroby, beznádeje a smrti).

b) Život, vytvorený Strojom života sa snaží správať tak, aby Palička, v priestore a čase bola Kruhov zbavovaná, aby Kruhy boli rušené, resp. aby energia Kruhov bola minimálna.

c) Palička samotná bez práce ľudského vedomia ruší Kruhy optimálne. V rozľahlom a nevhodnom prostredí s veľkým počtom „zdrojov“ Kruhov ich však kompletne nezruší.

Narúšanie stroja života

Z Biblie, ale tiež histórie starovekého Egypta, či Grécka možno z časového hľadiska uvážiť pre tieto hypotézy viacero významných a väčšinou negatívnych zlomov.

a) Prvým zlomom je strata vlády bohov, začínajú vládnuť králi (hovorí kronika Egypta napísaná Manetonom). V Biblii za totožný časový zlom pokladám vyhnanie Adama a Evy z raja (keď zjedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla).

Keď som viackrát uvažoval o predmetných udalostiach ako ich popisujú mýty, začal som pripúšťať i tú možnosť, že človek v prvopočiatkoch, myslím pred prvým popisovaným zlomom mohol mať niečo ako spoločné vedomie a tam začína mať logiku i telepatia a v konečnom dôsledku i reinkarnácia ako nástroj nesmrteľnosti. V tomto zmysle si treba uvedomiť, že mýty o nesmrteľnosti (epos o Gilgamešovi), alebo o dlhovekosti hovoria (biblický Metuzalém a pod.). V súvislosti s mojimi názormi o informačnej infekcii si túto dobu predstavujem tak, že sa človek s telepatickým vedomím náhodou a neskôr možno i cielene dostával do blízkosti železných rúd, ktoré nemali až tak príliš zlé parametre ako neskôr pri „potope“. Týmito „prechádzkami“ sa ale ráz nasýtilo jeho „božské biopole“ natoľko, že spoločné vedomie skončilo a človek sa musel začať učiť. Celé to mohlo mať charakter energo-informačnej infekcie a začalo sa to dediť. A tu tuším, že v ich vedomí sa mohol prvý vír s väčšou energiou zobrazovať i ako had.

b) O druhom časovom zlome známom ako „potopa“ (cca pred 11 500 rokmi), ktorá (môj názor) nebola vodnou katastrofou, ale katastrofou ľudského „biopoľa“ som už viac písal v predošlej časti.

Zatiaľ čo pred „potopou“ boli okolo Paličky Stroja života kruhy s relatívne malou energiou, mohlo dôjsť po popísanej „infekcii“ zliatinou železa s veľkou magnetickou permeabilitou k stavu, keď energia „zlých“ kruhov značne vzrástla. Predstava je taká, že prebehlo „roztiahnutie Kruhov i mimo telo do okolia na polomer cca 100 metrov. V tomto prípade zrejme nastal aj pokles zdravotnej imunity a totálna zmena fyziologických vlastností. Funkcia paličky, ktorá predtým liečila telo púhym uvedomovaním si neduhov a navádzala človeka správať sa harmonicky a v súčinnosti s prírodou sa hlboko narušila. Ľudské pokolenie zrejme ledva prežívalo a žilo v strachu v jaskyniach. Nárast energie kruhov, víru sa mohol premietať do ich vedomia halucináciami, videním príšer, odtiaľ by mohli pochádzať zlé mýtické bytosti ako napríklad sumerský cédrový obor Chuvava a pod.

c) Tretí časový zlom: Ak išlo o poškodenie samotného stroja života, teda víru životnej energie, kde je toto poškodenie, prečo ho necítime? Nenašli ľudia časom na následky „potopy“ nejaký liek, ktorý ich síce nevrátil do „raja“, ale učinil, že ľudia sa stali svojimi fyziologickými vlastnosťami takými, akými sme v súčasnosti? Čas hypotetického lieku som skúsil určiť na dobu kedy vznikli civilizácie súčasného typu (napr. už Chetitská, Grécka i Rímska ríša), teda do počiatkov doby železnej. Aj pre túto udalosť je báj zo starého Grécka, kedy titan Prometeus po oslobodení z pút na Kaukazskej skale musel začať nosiť železný prsteň s kameňom, čím obišiel Diov trest.

7.Človek sa počiatkom doby železnej opäť fyziologicky zmenil a to pri dotyku s oceľou.

Po tisícročiach útrap, skrývania sa v jaskyniach, stavaním megalitov a pyramíd ale i vznikom veľkých náboženstiev a zmlúv z Bohom, či bohmi, môj názor, za účelom „rušenia veľkých zlých Kruhov“ našiel neskôr človek liek na svoje neduhy, vytavil oceľ. Oceľ akoby utíšila poškodené biopole a táto železo-uhlíková zliatina opäť zmenila vlastnosti ľudského duchovna, ale aj jeho telesnej schránky a neurovegetatívneho systému. Dotykom s „čiernym kovom“ začal mať človek plne vedomie vo svojej hlave, začalo sa rodiť viac detí, začala éra civilizácií a ríší. V súvislosti s mojimi úvahami o „infikovaní“ Stroja života železnými zliatinami poznamenávam, že oceľ má parameter rel. magn. permeability oveľa menší ako železo-niklové zliatiny. Tým mi v hypotéze vychádza, že v Stroji života by mala oceľ vytvárať menšie Kruhy. Tu však predpokladám, že napriek tomu je energia malých Kruhov vysoká, pretože sa začínajú uplatňovať magnetické sily informácie z ocele. V konečnom dôsledku si myslím o tomto modeli, že veľké kruhy nezanikajú, ale sú stiahnuté ako keď sa zavrie otvorený dáždnik. Tento model je podporený i tým, že súčasná informačno-energetická veda (?) hovorí o veľkej zložitosti „jemnohmotných tiel“ (stovky čakier, subčakry, diskové útvary ).

Tabuľka:

Tmin Tmax Lmin Lmax kultúra/miesto
29000 25000 0,08 0,2 Vestonice
37000 12000 0,3 1 Aurignac
18000 19000 3 5 Magdalenien
11500 5000 10 230 Gisa
5000 4000 35 250 Stonehenge
2700 2400 0,5 1 Hallstat oceľ


V závere časti uvádzam tabuľku, v ktorej sú časové rozpätia (T v rokoch) a rozmery (L v metroch) charakteristických objektov kultúr.

Doba megalitov a pyramíd (extrémy - Gisa a Stonehenge) ako vidno je ukončená nástupom ocele. Natíska sa mi otázka, ako a na čo zapôsobili železné zliatiny? V hypotézach dochádzam k jedinému a odpovedám: „opäť na náš stroj života“.

Ak pripustíme túto možnosť, potom „injekcia oceľovej informácie“ bola cesta tak povediac „z kaluže do blata“, teda nebolo a nie je to zďaleka také ružové, akým bol „rajský“ svet ľudí dávno pred „potopou“.

Pozn. Názvy zložiek, Kruhy a Palička som použil hlavne z dôvodu väčšej prehľadnosti, ale i z úcty k dávnemu kráľovi mesta Uruk – Gilgamešovi, ktorý v epose za nimi narieka, že mu „spadli do podsvetia“. Pre význam pojmov kruh a palička spomínaných v epose nie je v akademickej obci doteraz žiadne rozumné vysvetlenie.

V tretej časti uvediem názory na artefakty dávnych predkov.

http://medium.mysteria.cz/text_scr/2005_4_fyzika.htm


Autor článku - gilgamesh
Publikoval - gilgamesh
Článok je v sekcií - Záhady a Paranormálne javy / Katastrofy
Pre komentovanie článkov musíte byť prihlásený