Egyptská kniha mŕtvych 3

Zádušné texty thébské a neskorších recenzií vzbudili pozornosť egyptológov už v okamihu, kedy boli objavené. To nie je nijako prekvapujúce, pretože ich autorstvo bolo jednak pripisované egyptskému bohu Thovtovi (Džehutimu), ktorý bol Grékom známy ako Hermes Trismegistos, a jednak vynikali výnimočnou umeleckou úrovňou ilustrácií. Pokiaľ ide o Kapitoly o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiary, nie je možné tu vypočítavať všetkých egyptológov, ktorí sa týmto pozoruhodným dielom zaoberali – získali by sme len zoznam všetkých významných učencov oboru z celého sveta. Zmieňme sa preto len o tých najvýznamnejších. Naša vďačnosť však patrí všetkým, pretože bez ich úsilia by bolo pravdepodobne nemožné toto vydanie spracovať v súčasnej podobe.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Egyptská kniha mŕtvych

Nie je snáď treba príliš rozvádzať, že egyptskú myšlienkovú tvorbu nie je možné pochopiť bez toho, aby sme prenikli do myšlienkového sveta starých Egypťanov. Zatiaľčo grécki filozofi si hlboko vážili egyptskej múdrosti a snažili sa z nej poučiť, dnešný pohľad na egyptský intelektuálny a duchovný odkaz je taktrochu prezieravý. Jediné, čo západný človek z egyptskej kultúry obdivuje, je umenie a staviteľstvo. Nahovárame si, že sa od starých Egypťanov nemôžeme ničomu naučiť, pretože ich náboženstvo a filozofia (mnohí dokonca popierajú, že niekedy nejakú mali) sú príliš zmätené, než aby nám mohli povedať niečo podstatné. To málo, čo odborníci o staroegyptskom náboženstve odhalili, sa zdá byť prázdne, bezduché, pohanské. Mnohí dokonca hovoria o extrémne materialistickom poňatí.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Egyptská kniha mŕtvych 2

Mimoriadnu pozornosť si zaslúži najmä egyptská predstava o podstate a stvorení sveta. Ako už bolo povedané, egyptské znalosti o svete vychádzajú z odkazu nejakej staršej, zaniknutej civilizácie. Tá môže byť Platónovou Atlantídou. Je zaujímavé, že Platónom udávaná doba jej skazy sa kryje s dátumom mimoriadne ničivej katastrofy, ktorou Zem preukázateľne prešla okolo roku 9500 pr. Kr. Narážky na existenciu zničeného sveta i na samu katastrofu nachádzame i v Kapitolách o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiary.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Egyptská kniha mŕtvych 4

Kapitoly o vychádzaní z hmotného sveta do Bezbrehej žiary nie je možné chápať ako dogmaticky kodifikovaný text. Skutočnosť je taká, že neexistujú dva exempláre, ktoré by boli totožné. Líšia sa použitými kapitolami i ich poradím. Takisto môže byť modifikovaný obsah jednotlivých kapitol, tak aby bol „šitý na mieru“ zomrelému. Z tohto dôvodu je ako východisko Aniho papyrus rovnako dobrý ako ktorýkoľvek iný text thébskej recenzie. Ak prenikneme k jadru posolstva diela, zistíme, že mnohé kapitoly vyjadrujú rovnakú myšlienku v rôznych podobenstvách.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Egyptská kniha mŕtvych 5

Egypťania si boli dobre vedomí, že zomrelý vníma to, čo vytvára jeho myseľ. Aby zaistil kľudné opustenie mŕtveho tela, poškodzovali i hieroglyfické značky, ktoré predstavovali tvory zomrelému potencionálne nebezpečné. S touto praxou sa stretávame už v Textoch pyramíd, ale nachádzame ju i na rakvách z neskorších dôb. Časom sa celý text stal amuletom a pravdepodobne prevládlo presvedčenie, že vlastníctvo akejkoľvek jeho časti dokáže zaistiť večnú blaženosť. Jedine tak si totiž môžeme vysvetliť, prečo sa na stenách hrobiek vyskytuje i text 190. kapitoly, ktorý nemá žiadnu duchovnú hodnotu a je očividne iba doslovom k celému dielu.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív

Právě vyšla Egyptska kniha mrtvých

Egyptská kniha mrtvých představuje vrcholné dílo světové duchovní literatury popisující posmrtné stavy, a poskytuje tak průvodce duši putující ke Světlu. Svým poselstvím je podobná ostatním knihám mrtvých, na rozdíl od nich je však mnohem podrobnější.
Egypťané věnovali studiu záhrobního života mimořádnou pozornost, a proto tato kniha - jako jedna z mála - poskytuje účinný a úplný nástroj pro duši putující astrálním světem. Tím je aktuální pro každého z nás.
Toto vydání není pouhým překladem, ale především pokusem o oživení dávného poselství, jak dosáhnout věčného života. V celosvětovém měřítku je zároveň nejúplnější sbírkou nejtajnějších nauk starého Egypta, protože obsahuje všechny dnes známé texty. Zároveň se však jedná o jednu z nejobtížnějších duchovních knih, protože je nutno ji chápat v podobenstvích či náznacích.

čítaj celý článok / žiadne komentáre / archív